Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”
styczeń 14, 2019

Informacja o zadaniu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.” została zakończona i dofinansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 9.222,00 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/203/2018 zawartej w dniu 29.10.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice.

W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 2 nieruchomościach na terenie gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 9.222,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 15,37 Mg.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

wersja kolor