Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
  • Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku ze składaniem dokumentów i prowadzenie przez administratora spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Gminy w Chojnicach (Administratora), a także kierowanie spraw nie należących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Urzędu Gminy w Chojnicach (Administratora) do właściwych podmiotów.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 2. niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego    o Danych Osobowych   z  dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 3. przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 5. prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: (monitoring wizyjny) zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Urzędu Gminy w Chojnicach, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa         i porządku;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Chojnice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Chojnice.
 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać: przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZBIERANE SĄ W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
 • Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych     w art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e. W przypadkach szczególnych mogą być przetwarzane na podstawie art.9 ust.2 lit. a, c – ogólnego rozporządzenia 2016/679.
 • Kategoria przetwarzanych danych jest związana bezpośrednio ze zbiorem, z którego dane są pozyskiwane.
 • Pana/Pani dane osobowe pozyskano z rejestrów centralnych: REJESTR PESEL, REJESTR MIESZKAŃCÓW, REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH, GEOPORTAL, CEiDG; BAZA AZBESTOWA; SIP; 
 •  

INFORMACJE PODSTAWOWE  DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU WIZYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych  email: iod@gminachojnice.com.pl lub telefonicznie 52 397 2129.                       

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa w trakcie przebywania na terenie Urzędu Gminy w Chojnicach,  tj. monitorowania zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie urzędu, jak również monitorowania innych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, takich jak wandalizm czy niszczenie mienia.
 • Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów administratora): – nadzór nad bezpieczeństwem mienia i osób przebywających na terenie Urzędu Gminy w Chojnicach – ze względu na specyfikę działalności urzędu jako obiektu użyteczności publicznej, – monitorowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych: wandalizmu  i niszczenia mienia, zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie urzędu  oraz pomoc w wyjaśnianiu takich zdarzeń.
 • Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) mogą być udostępnione Koncesjonowanej  Agencji Ochrony „Gryf”  ul. Kaszubska 4, 89-620 Chojnicach – w zakresie wglądu do danych osobowych rejestrowanych przez rejestratory danych.
 • Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych    (z wyjątkiem organów ścigania), ani też przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 60 dni od ich zarejestrowania – w zależności od rejestratora danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdy sprzeciw jest uzasadnionych szczególną sytuacją, w której Pani/Pan się znalazł(a).
 • Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 •  
 • Podanie danych, które w przypadku monitoringu wizyjnego następuje poprzez zarejestrowanie Pani/Pana danych przez rejestratory danych, jest dobrowolne. Z uwagi jednak na istotę monitoringu wizyjnego nie jest możliwe przebywanie na terenie Urzędu Gminy w Chojnicach bez zarejestrowania Pani/Pana danych przez rejestratory danych.

Polityka Prywatności Serwisu

Podstawy prawne