Nowe zasady gospodarowania odpadami

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

 1. W ramach opłaty każda nieruchomość zostanie wyposażona:

  • a) w przypadku segregowania odpadów w 4 pojemniki:

   • czarny do zbierania odpadów zmieszanych,

   • żółty do zbierania plastiku, papieru, folii, metali,

   • zielony do zbierania opakowań szklanych,

   • srebrny (metalowy) lub brązowy z tworzywa, w przypadku wytwarzania popiołu.

   b) w przypadku niesegregowania odpadów w pojemnik czarny na odpady zmieszane oraz na wyraźną prośbę w pojemnik metalowy lub brązowy z tworzywa na popiół.

Częstotliwości odbioru odpadów

 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane
  są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:

  a) jednorodzinnym:

  1. nie rzadziej niż co 28 dni w okresie od listopada do marca,
  2. nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od kwietnia do października.

  b) wielorodzinnym (wyszczególnionym w harmonogramie odbioru odpadów):

  1. nie rzadziej niż co 14 dni przez cały rok.
 1. Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są nie rzadziej niż co 84 dni.

 1. Odpady z papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są nie rzadziej niż co 28 dni.

 1. Popiół, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierany jest od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym:

  1. nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od listopada do marca,
  2. nie rzadziej niż jeden wywóz w każdym z miesięcy: maj, lipiec, wrzesień oraz październik.

Dodatkowo 2 razy w roku (zgodnie z harmonogramem) są odbierane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Linki do pobrania

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
Osiągnięte poziomy recyklingu
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chojnice
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Punkty odbioru przeterminowanych leków i baterii
Uchwały związane z gospodarką odpadami
Zestawienie firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny