Nowe zasady gospodarowania odpadami

OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.


W Gminie Chojnice wynosi ona:

 • 10,00 zł miesięcznie od osoby segregującej odpady
 • 15,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów

 • Opłaty wnosi się w cyklu dwumiesięcznym w terminach:

   

  Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na poczcie oraz w bankach na indywidualny numer konta wskazany przez Gminę każdemu składającemu „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

   


  ZWOLNIENIE Z OPŁATY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

  Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777 z późn. zm.). Podstawa prawna uchwała Nr XI/187/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Pomoc przysługuje właścicielowi nieruchomości deklarującemu zamieszkiwanie rodzin/y wielodzietnych/ej na jego posesji, jeżeli osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie wynosi 20% stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy w Chojnicach.

  Aby uzyskać zwolnienie właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zamieszkiwanie rodziny wielodzietnej oraz wyliczyć należną kwotę opłaty pomniejszoną o uzyskane zwolnienie.