Nowe zasady gospodarowania odpadami

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA/DEKLARACJI I PODPISANIE

Proszę pobrać druk deklaracji i wypełnić (w komputerze lub własnoręcznie)
>>>pobierz formularz PDF<<<  >>>TUTAJ DOC<<<2. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. (art. 6m ust. 1 Ustawy)
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny, narodziny dziecka, zgon), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 Ustawy).


3. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje bez wezwania i kończy sprawę w terminach określonych uchwałą rady gminy.
2) decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest – po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego – w wyjątkowych sytuacjach:
a) właściciel nieruchomości w całości lub w części nie zapłacił opłaty, b) właściciel nieruchomości mimo obowiązku nie złożył deklaracji lub występują uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
KONTAKT  Masz pytanie dotyczące ePUAP? Telefon: (22) 544 13 90 - czynny w dni robocze, godz. 8.00-16.00. Adres e-mail: epuap@mswia.gov.pl Pytania dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel. 52 3972129 wew. 306 
e-mail arturm@gminachojnice.com.pl
Aby pobrać formularz deklaracji kliknij
TUTAJ PDF
. TUTAJ DOC