Wycinka drzew – Zmiana przepisów regulujących uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów od 17 czerwca 2017r.
Czerwiec 29, 2017

Od 17 czerwca obowiązują zmienione przepisy regulujące m. in. obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.  Po istotnych zmianach zachowano katalog drzew, które nadal nie wymagają uzyskiwania zgody na usunięcie. Należą do nich:

  1. Drzewa o obwodzie mierzonym na wysokości 5 cm od gruntu:

– dla drzew o obwodzie do 80 cm dla gatunków: z rodzaju topola i wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty,

– dla drzew o obwodzie do 65 cm dla gatunków: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny,

– dla drzew o obwodzie do 50 cm dla pozostałych gatunków.

  1. Krzewy rosnące w skupiskach o powierzchni do 25m2 (np. 5m x 5m, 5m x 3m, itp.).
  2. Drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
  3. Drzewa i krzewy owocowe, drzewa i krzewy na plantacjach, w lasach – wycinka w trybie ustawy o lasach.

 

Drzewa nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia a usuwane będą z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają obowiązkowi zgłoszenia – rozpatrywane są w trybie (procedurze) zgłoszenia.

Tryb zgłoszenia wprowadzony jako nowość ostatnimi zmianami, ustawowo zakłada uproszczoną formę formularza –  wymiary drzew oraz inne konieczne dane mogą być uzupełniane podczas oględzin drzew, których organ dokonuje w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia (data wpływu zgłoszenia do organu). Z oględzin sporządza się protokół. Usunięcie drzew może nastąpić po 14 dniach od dnia oględzin pod warunkiem braku sprzeciwu organu, ale nie później niż w okresie 6 miesięcy. W przypadku nie usunięcia drzew w okresie pół roku od oględzin, procedurę należy powtórzyć czyli ponownie dokonać zgłoszenia. W trybie zgłoszenia pomiaru obwodu drzew dokonuje się na wysokości 5 cm.

UWAGA: W okresie 5 lat od oględzin drzew, organ ma możliwość weryfikacji związku usunięcia drzew z podjętą lub prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie nieruchomości, z której usunięto drzewa i może nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew, jeżeli usunięcie drzew miało związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tryb wniosku, związany z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (procedura wniosku) dotyczy osób prawnych (podmiotów) oraz osób fizycznych, gdy usuwają drzewa na cele związane z działalnością gospodarczą. W trybie wniosku pomiaru obwodu drzew dokonuje się na wysokości 130 cm.

 

UWAGA: Należy pamiętać, że usuwanie drzew lub krzewów winno być prowadzone w okresie pozalęgowym ptaków – ustawowo od 15 października do 1 marca, względnie – po upewnieniu się, że usuwane drzewa lub krzewy nie zawierają zasiedlonych stanowisk lęgowych ptaków lub – w przypadku stwierdzenia stanowisk lęgowych – po zakończeniu lęgów.