Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2017”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2017” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 45.760,00 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/170/2017/AZBEST-2017 zawartej w dniu 04.09.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 11 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 34 budynków z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 61.017,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 161,135 Mg, co stanowi około 10.996,95 m² zutylizowanego pokrycia dachowego.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl