Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor wydziału:
mgr inż. Andrzej Brunka
e-mail: andrzejb@gminachojnice.com.pl
pok. nr 112
tel. (52) 397 21 29 wew. 331

Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami
mgr Piotr Wulczyński
e-mail: piotrw@gminachojnice.com.pl
pok. nr 105
tel. (52) 397 21 29 wew. 328

Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami
Renata Podolska
pok. nr 105
tel. (52) 397 21 29 wew. 328

Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami
mgr Izabela Wiencławek
e-mail: iza@gminachojnice.com.pl
pok. nr 110
tel. (52) 397 21 29 wew. 368

Inspektor d/s kształtowania i ochrony środowiska
mgr inż. Maciej Drozd
e-mail: maciejd@gminachojnice.com.pl
pok. nr 110
tel. (52) 397 21 29 wew. 368

Podinspektor d/s gospodarki odpadami
mgr inż. Dorota Goldian
e-mail: dorotag@gminachojnice.com.pl
pok. nr 111
tel. (052) 397 21 29 wew. 306

Inspektor d/s ochrony środowiska
mgr Ireneusz Kierszk
e-mail: ireneuszk@gminachojnice.com.pl
pok. nr 111
tel. (052) 397 21 29 wew. 306

1. Zatwierdzanie planów łowieckich oraz mediacja pomiędzy stronami przy likwidacji szkód łowieckich
2. Ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
– wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
– zakładanie parków wiejskich i wiejskich terenów rekreacji
– opiniowanie planów gospodarki odpadami
– utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy z wyłączeniem spraw przekazanych do realizacji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
3. Sprawy związane z gospodarką leśną w lasach gminnych
4. Zapobieganie bezdomności zwierząt
5. Sprawy związane z gospodarką wodną określonych w ustawie prawo wodne
6. Sprawy związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach
7. Prowadzenia postępowań administracyjnych i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
8. Gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz przekazywanie w trwały zarząd
9. Ustalanie wartości gruntów komunalnych, cen i opłat za korzystanie z nich
10. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy
11. Komunalizacja gruntów
12. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości
13. Tworzenie gminnych zasobów gruntów, gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami
14. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z powstaniem infrastruktury (wodociąg lub kanalizacja sanitarna) oraz w związku z podziałem nieruchomości
15. Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości
16. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu pomóc w prowadzeniu działalności  rolniczej przez rolników