Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Bożena Kubiak
pok. nr 204
tel. (52) 397 2129 wew. 316
e-mail: bozenak@gminachojnice.com.pl

EWIDENCJA LUDNOŚCI
Elżbieta Dorawa – Inspektor
e-mail: elad@gminachojnice.com.pl

Magdalena Boniek – Referent
e-mail: magdak@gminachojnice.com.pl
pok. nr 205
tel. (52) 397 2129 wew. 317

SPRAWY WOJSKOWE, OC i OBRONNE, STRAŻE POŻARNE
mgr Magdalena Kwiatkowska – Inspektor
e-mail: magdaj@gminachojnice.com.pl

mgr inż. Łukasz Kwiatkowski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
e-mail: lukaszk@gminachojnice.com.pl

mgr inż. Adam Kuklewski – Inspektor
e-mail: adamk@gminachojnice.com.pl

mgr inż. Adam Kuklewski – Inspektor BHP
pok. nr 212
tel. (52) 397 2129  wew. 318

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
mgr Mirosława Perszewska – Inspektor
e-mail: mirka@gminachojnice.com.pl
pok. nr 207
tel. (52) 397 2129 wew. 302

BIURO RADY
mgr Hanna Papierkiewicz – Inspektor
e-mail: haniap@gminachojnice.com.pl

mgr Żaneta Szulc – Inspektor
e-mail: zaneta@gminachojnice.com.pl
pok. nr 301
tel. (52) 397 2129 wew. 325

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
DANUTA ŁOBODA
pok. nr 302
tel. (52) 397 2129 wew. – 357

SEKRETARIAT
mgr Justyna Dziamecka – Inspektor
e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl
pok. nr 100
tel. wew. 311
centrala – 397-21-29
fax. 397-35-59

BIURO PODAWCZE
mgr Agnieszka Grabowska – Podinspektor

tel. (52) 397 2129 wew. 355

ZADANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:
1/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2/ prowadzenie ewidencji korespondencji,
3/ prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków petycji,
4/ przygotowywanie pomieszczeń i obsługi w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i jego Zastępcę,
5/ prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
6/ nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
7/ prowadzenie archiwum zakładowego,
8/ prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
9/ prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
10/ przygotowywanie z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
11/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej Komisje,
12/ przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz
poszczególnych radnych,
13/ przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
14/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
15/ protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
16/ prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez Radnych,
17/ organizowanie szkoleń radnych i sołtysów,
18/ prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,
19/ organizowanie szkolenia i doskonalenia pracowników Urzędu,
20/ przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
21/ zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
22/ przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
23/ ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu, dyscyplina czasu pracy,
24/ kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu,
25/ okresowa analiza stanu bhp i zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy BHP,
26/ przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń , instrukcji BHP,
27/ rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
28/ pro wadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, ustawowo przypisanych gminie,
29/ udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
30/ ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
31/ ewidencja ludności, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów
osobistych i innych dokumentów potwierdzających tożsamość,
32/ prowadzenie spraw związanych z ustawą prawo o zgromadzeniach oraz ustawą o zbiórkach publicznych,
33/ przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
34/ współdziałanie z organami wojskowymi,
35/ administrowanie rezerwami osobowymi, w tym rejestracji poboru i ewidencji,
36/ orzekanie o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny
prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
37/ tworzenie formacji obrony cywilnej,
38/ nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
39/ nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
40/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej ochotniczych straży pożarnych,
41/ zapewnienie dla OSP zasobów wody do gaszenia pożarów, wyposażenia sprzętu, łączności, środków alarmowania, pomieszczeń i umundurowania,
42/ prowadzenie spraw związanych z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych,
43/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
44/ prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznych.