Wydział Finansowy

DYREKTOR WYDZIAŁU
Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
e-mail: skarbnik@gminachojnice.com.pl
pok. nr 202
tel. (52) 397 2129 wew. 314

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
Lucyna Rekowska – Z-ca Skarbnika
e-mail: lucynar@gminachojnice.com.pl

Grażyna Thiede – Podinspektor
e-mail: grazynat@gminachojnice.com.pl
pok. nr 201
tel. (52) 397 2129 wew. 319

Renata Gruchałła Węsierska – Podinspektor
e-mail: renatag@gminachojnice.com.pl
pok. nr 202
tel. (52) 397 2129 wew. 301

Elżbieta Laska – Inspektor
Teresa Ollik – Inspektor
pok. nr 208
tel. (52) 397 2129 wew. 321

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
Zdzisława Sikorska – Inspektor
e-mail: zdzisias@gminachojnice.com.pl

mgr Joanna Jankowska – Inspektor
e-mail: joannaj@gminachojnice.com.pl
pok. nr 200
tel. (52) 397 2129 wew. 313, 307

KSIĘGOWOŚĆ I WINDYKACJA
mgr Ilona Pilcek – Inspektor
e-mail: ilonap@gminachojnice.com.pl
pok. 200
tel. 52 397 21 29 wew. 307

mgr Joanna Biesek-Szmyt – Podinspektor
e-mail: joannas@gminachojnice.com.pl
pok. 200
tel. 52 397 21 29 wew. 307

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Ewa Łepek – Podinspektor
e-mail: ewal@gminachojnice.com.pl

mgr Barbara Meyer – Myzyk – Inspektor
e-mail: basiamm@gminachojnice.com.pl
pok. nr 209
tel. (52) 397 2129 wew. 312

KASA
Bożena Gołła – Inspektor
tel. (52) 397 2129 wew. 315

ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

1/ prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
2/ gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu
3/ przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat
4/ podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej  świadczeń pieniężnych oraz postępowanie zmierzające do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach i innych zabezpieczeń na nieruchomościach
5/ prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych
6/ przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących
podatków i opłat
7/ przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki finansowej
8/ przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat
9/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy
10/ przygotowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego
11/ przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy na sesję w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
12/  zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu
13/ uruchamianie środków finansowych dla jednostek budżetowych, zakładu budżetowego instytucji kultury
14/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości
15/ sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych
16/ prowadzenie ksiąg rachunkowych
17/ rozliczanie inwentaryzacji
18/ inkasowanie podatku od towarów i usług VAT
19/ dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego
20/ przygotowywanie sprawozdań finansowych
21/dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych.