Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

DYREKTOR WYDZIAŁU
inż. Zdzisław Stormann
e-mail: zdzislaw@gminachojnice.com.pl
pok. nr 107
tel. (52) 397 2129 wew. 333, zewn. (052) 397 2198

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
mgr inż. Aleksandra Białecka-Ziemińska – Inspektor
e-mail: aleksandraz@gminachojnice.com.pl
pok. nr 109
tel. (52) 397 2129 wew.  369

mgr inż. Anna Macijewicz – Inspektor
e-mail: annam@gminachojnice.com.pl
pok.106
tel. (52)397 2129 wew. 335

mgr inż. Arkadiusz Czaplewski – Inspektor
e-mail: czaplewskia@gminachojnice.com.pl
pok. nr 109
tel. (52) 397 2129 wew. 369

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Iwona Wajer – Podinspektor
e-mail: iwonaw@gminachojnice.com.pl
pok. nr 108
tel. (52) 397 2129 wew. 338
mgr inż. Zdzisław Ziemiński – Inspektor
e-mail: zdzislawz@gminachojnice.com.pl
pok. nr 106
tel. (52) 39721 29 wew. 335

mgr inż. Sebastian Kwiatkowski – Inspektor
e-mail: sebastiank@gminachojnice.com.pl
pok. nr 108
tel. zewn. (052) 3972642
tel. (52) 397 2129 wew. 305

ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny
 7. dokonywanie analiz wniosków sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 8. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi wynikającymi z tytułu uchwalenia miejscowych planów
 9. zagospodarowania przestrzennego i wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w zakresie opłat planistycznych
 10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 11. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 12. prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej, dla terenów zlokalizowanych na terenie Gminy oraz analizowanie ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego
 13. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 14. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości
 15. zaopiniowanie wniosków rolników ubiegających się o ulgi z tytułu wybudowania budynków inwentarskich
 16. opiniowanie projektów podziału gruntów oraz wydawanie decyzji i postanowień na podział terenu zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego
 17. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków stanowisk organów gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii
 18. projektowanie przebiegu dróg, w tym nowo tworzonych
 19. budowa, modernizacja i ochrona dróg
 20. zarządzanie drogami
 21. określenie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne koordynacja i współpraca z innymi zarządcami dróg
 22. załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
 23. współdziałanie w załatwianiu lokali mieszkalnych w tym socjalnych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwalnianych z zakładów karnych i pozbawionych mieszkań w wyniku klęsk żywiołowych
 24. zarząd nieruchomościami wspólnymi
 25. koordynacja spraw związanych z budową kubaturowych obiektów komunalnych (remizy, świetlice, budynki mieszkalno – socjalne i muzea)
 26. załatwianie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszów opłat za lokale i nieruchomości budynkowe
 27. opiniowanie wszystkich zamierzeń gospodarczych o zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego
 28. nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej
 29. adaptacja nowo przejmowanych obiektów na tworzenie mieszkań komunalnych /pod najem/ i mieszkań socjalnych
 30. nadzór budowlany nad wykonawstwem remontów w remizach OSP i świetlicach nie zatrudniających etatowych pracowników kultury.