„Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”
Grudzień 19, 2019

„Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”

W dniu 2 października 2017 r. Gmina Chojnice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).

Dofinansowaniem objęte zostały zadania dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie danych zawartych we wnioskach mieszkańców przyjęto, że roczne zużycie węgla kształtuje się na poziomie 424,5 Mg, a moc obecnie używanych źródeł ciepła określono na 1 376 kW. Mieszkańcy zdecydowali, że podstawowym paliwem po modernizacji będzie gaz sieciowy oraz drewno (pellet). Najważniejszym jednak parametrem jest planowany do uzyskania poziom redukcji zanieczyszczeń.

Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 857 143,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 214 280,00 zł (30%)

Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Chojnice – 42 857,15 zł (5%)

www.wfosigw.gda.pl

—————————————————————————————————————————

Sprawozdanie z realizacji projektu

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”. Ostatecznie w ramach projektu dofinansowaniem objętych zostało 63 zadania z zakresu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie danych, zawartych przez mieszkańców, w rozliczeniach z wykonania zadania, uzyskano redukcję emisji równoważnej na poziomie 33,302 Mg/rok, w tym redukcję CO2 na poziomie 555,585 Mg/rok.

Tak znaczna redukcja zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej Gminy napawa optymizmem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to właśnie sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe stanowią główne źródło zanieczyszczeń powietrza. Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Produkty spalania węgla, a nierzadko śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach najróżniejszych typów przyczyniają się w głównej mierze do tak złego stanu naszego powietrza.

Realizacja niniejszego projektu w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na jeden z ekologicznych przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia postawionych zamierzeń z zakresu czystego powietrza. Mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery to lepsza jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu przyniosła istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Stanowiło to jednocześnie zachętę dla pozostałych mieszkańców gminy Chojnice do wymiany obecnych kotłów opalanych węglem, którzy z uwagi na zakończenie realizacji projektu szukają innych źródeł finansowania zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła.

Ostateczne koszty projektu wynoszą:

Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 841 739,27 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 210 442,30 zł (30%)

Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Chojnice – 42 089,25 zł (5%)

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją zawierającą informacje o projektach Gminy Chojnice z zakresu Czystego Powietrza dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W prezentacji ujęto m.in.  kwestię niskiej emisji i zagrożeń jakie niesie za sobą, zanieczyszczeń jakie są emitowane na skutek niskiej emisji, szkodliwych produktów spalania  oraz dobre praktyki, wskazówki użytkowania domowych pieców i kotłów.

Prezentacja czyste powietrze