STOISKA HANDLOWE – SZARŻA POD KROJANTAMI
Sierpień 9, 2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIERŻAWY GRUNTU NA STOISKA HANDLOWE  W KROJANTACH

04 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe   w miejscowości  Krojanty  na terenie działki przeznaczonej na  stoiska handlowe  podczas imprez towarzyszących obchodom  77 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 04.09.2016 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt  w tut.  Urzędzie Gminy w Chojnicach i podpisać umowę dzierżawy oraz opłacić czynsz dzierżawny w zależności od zajmowanej powierzchni.

1.       Zgłoszenie powinno zawierać:

·         Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy).

·         Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży.

·         Niezbędną powierzchnię pod stoisko  (długość,  szerokość  m2)

2.       Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem  29 sierpnia 2016 roku.

3.       Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.

4.       Dokumentami upoważniającym do wystawienia stoiska w Krojantach są: pisemna zgoda organizatora na wystawienie stoiska handlowego,  podpisana umowa dzierżawy na fragment terenu działki oraz  dokument potwierdzający dokonanie opłaty za przedmiot dzierżawy. (Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów, skutkować będzie usunięciem z terenu działki).

5.       Opłatę za dzierżawę gruntu można wpłacać (po uzyskaniu  pisemnej zgody z Urzędu Gminy  w Chojnicach) najpóźniej w dniu 04.09.2016 roku osobie upoważnionej do poboru czynszu dzierżawnego.

6.       Lokalizację stoisk wskażą w dniu 04.09.2016 r.  roku odpowiednie służby wyznaczone przez Wójta Gminy Chojnice.

7.       Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych (stoiska te będą usuwane)

8.       Wjazd na teren przeznaczony pod działalność handlową – od godz. 8.oo w dniu 04.09.2016 r.

9.       Czynsz dzierżawny za zajęcie 1m2 powierzchni wynosi 15 zł.

UWAGA!  ZABRANIA SIĘ HANDLU EMBLEMATAMI, ZNAKAMI I AKCESORIAMI PROPAGUJĄCYMI TOTALITARYZM (Handlujący tym asortymentem będą usuwani przez służby porządkowe).

Umowa dzierżawy -pobierz
Kontakt:          Bożena Kubiak, Mirosława Perszewska

Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a tel. (052) 3972513

e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl  lub  mirka@gminachojnice.com.pl