Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny
październik 3, 2018

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Uroczyste podpisanie umowy o finansowaniu inwestycji z UE odbyło się 26.09.2018 r. w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Umowy podpisał marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

Przedmiotem projektu jest budowa 651 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin. W ramach inwestycji wybudowane zostaną instalacje fotowoltaiczne pozyskujące energię elektryczną z energii słońca. Instalacje umieszczone zostaną na dachach lub fasadzie budynków mieszkalnych z ww. gmin. Instalacja będzie służyć wytwarzaniu energii elektrycznej na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych domostw.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wykorzystanie energii pochodzącej z OZE przez Gminę Chojnice oraz gminy partnerskie, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza w skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin.

Planowany okres realizacji projektu: 11.2018 – 10.2019 r.

Wartość projektu: 12 393 923,47 zł.

Dofinansowanie: 9 559 992,60 zł (85%).


Informujemy, że dobiegła końca realizacja partnerskiego projektu z zakresu montażu instalacji paneli fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne pozyskujące energię elektryczną z energii słońca umieszczone zostały na dachach lub fasadach budynków jednorodzinnych.

Przedmiotem projektu był montaż 659 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na wzrastające wymagania ochrony środowiska oraz wysokie ceny energii elektrycznej wspólnie podjęliśmy działania umożliwiające ograniczenie jej zużycia, a tym samym zwiększyć ilość jednostek wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z OZE, zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.

W celu utrzymania niskiej emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i stanu środowiska podjęliśmy działania przyczyniające się do redukcji emisji CO2, a także do poprawy bilansu energetycznego i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych obszarów.

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny.

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć m.in. następujące korzyści:

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

– oszczędności związane z opłatami za emisję CO2 do atmosfery,

– redukcję kosztów alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej poprzez zastosowanie instalacji OZE,

– dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

– wzrost wykorzystywania energii odnawialnej,

–  brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt był odpowiedzią na główne problemy w kontekście gospodarki energetycznej takie jak: rosnąca antropopresja na środowisko naturalne, niski poziom wykorzystywania OZE, relatywnie niska jakość infrastruktury energetycznej w regionie, wysoka emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Projekt realizowany był na terenie gminy Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin oraz Konarzyny, gdzie zamontowano następującą ilość instalacji paneli fotowoltaicznych:

– w Gminie Chojnice – 182,
– w Gminie Brusy – 145,
– w Gminie Czersk – 212,
– w Gminie Konarzyny – 53,
– w Gminie Karsin – 67.

W ramach projektu zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-5 kWp.

Mieszkańcy poszczególnych gmin stali się prosumentami energii elektrycznej co oznacza, że wyprodukowana energia elektryczna z promieni słonecznych w pierwszej kolejności zostaje zagospodarowana przez „budynek”, a nadwyżka wyprodukowanej energii jest oddawana do sieci.

Dzięki współpracy samorządów udało się z sukcesem pozyskać fundusze oraz zrealizować projekt ważny zarówno dla naszych mieszkańców jak i dla środowiska. Osiągnięcie celów założonych w projekcie przyniosło szereg korzyści społeczno-gospodarczych. Wynikają one głównie z poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, obniżenia wydatków ponoszonych za energię czy też obniżenia tempa zapotrzebowania na energię pierwotną mimo rosnącego zużycia energii.  Montaż instalacji fotowoltaicznych wpłynął korzystnie na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, stan środowiska przyrodniczego, poprawę warunków życia mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę jakości energetycznej.