Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny
Październik 3, 2018

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Uroczyste podpisanie umowy o finansowaniu inwestycji z UE odbyło się 26.09.2018 r. w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Umowy podpisał marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

Przedmiotem projektu jest budowa 651 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin. W ramach inwestycji wybudowane zostaną instalacje fotowoltaiczne pozyskujące energię elektryczną z energii słońca. Instalacje umieszczone zostaną na dachach lub fasadzie budynków mieszkalnych z ww. gmin. Instalacja będzie służyć wytwarzaniu energii elektrycznej na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych domostw.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wykorzystanie energii pochodzącej z OZE przez Gminę Chojnice oraz gminy partnerskie, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza w skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin.

Planowany okres realizacji projektu: 11.2018 – 10.2019 r.

Wartość projektu: 12 393 923,47 zł.

Dofinansowanie: 9 559 992,60 zł (85%).