Ruszyła rekrutacja do projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”
Kwiecień 3, 2017

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach 22.09.2016 r. rozpoczęły REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników do Projektu oraz złożenia formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy).

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu można również pobrać:

– w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice,

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,

89-600 Chojnice –  u pracowników socjalnych (parter budynku UG – pok. 011, 012, 013, 014)

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), które ukończyły 30 r.ż. i należą do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

do wzięcia udziału w projekcie. Swoje działania kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących (miejsce zamieszkania oznacza, zgodnie z art. 25 k.c., miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie do 7.04.2017r.