Rusza budowa drogi dojazdowej w Sternowie
Październik 3, 2019

Przedmiotem nowej inwestycji jest budowa drogi dojazdowej w miejscowości Sternowo od km 0+000,00 do km 0+999,00 oraz odcinka od km 0+999,00 do km 1+229,00. Zamówienie w szczególności polega na wykonaniu:

• jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 (dwuteowej) na podsypce cem.-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa (w przypadku poszerzenia jezdni);

• ustawieniu oporników betonowych 12×25 na ławie betonowej C12/15;

• poboczy z kruszywa łamanego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma Roboty Ziemne Dariusza Sali ze Sławęcina. Wartość kontraktu to ponad 487 tys. zł.