Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice
Październik 3, 2019

Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice

Projekt pn. „Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice” został wybrany przez LGD Sandry Brdydo dofinansowania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W dniu 19 grudnia2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja centrum wsi Doręgowice w zakresie: remontu kapliczki, przebudowy placu, przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej, przebudowy oświetlenia, budowy oświetlenia placu, budowy odwodnienia placu.Operacja obejmuje remont zabytkowej kapliczki polegający na pracach konserwatorskich elewacji m.in.: dezynfekcja cegieł, wymiana uszkodzonych cegieł odpowiadających kolorze i parametrom cegieł „gotyckich”, naniesienie specjalnych kitów w miejsce ubytków, wymiana pokrycia dachowego, założenie rynien i rur spustowych. Do operacji należy także: przebudowa istniejącego oświetlenia wokół placu kapliczki, wymiana starych lamp na nowe typu LED o mniejszym zużyciu energii, rozbiórka istniejącego budynku remizy i zbiornika przeciwpożarowego, odprowadzenie wód deszczowych przez wykonanie kanałów kanalizacji wraz z wpustami deszczowymi, przebudowa placu i drogi gminnej i wojewódzkiej przez przebudowę nawierzchni komunikacji pieszej z kostki brukowej, nawierzchnie drogi gminnej z asfaltu oraz budowa wiaty o konstrukcji drewnianej.Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia obszaru o walorach przestrzeni publicznej przy jednoczesnym stworzeniu „wizytówki” Doręgowic, co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego.

Zadanie zrealizowane przezfirmę MARBRUK Sp. z o.o. Sp. K. za kwotę 1 013 239,22 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania: 254 520,00 zł.