Regulamin XXIII Biegu Ułańskiego im. Kazimierza Argasińskiego o Puchar Wójta Gminy Chojnice Krojanty 2019 r.
Sierpień 22, 2019

Termin

Zawody odbywają się 1 września o godz. 14.25

Organizator

 • Gmina Chojnice
 • Fundacja “Szarża pod Krojantami”
 • Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

Przeprowadzający

Zawody przeprowadza trzyosobowa komisja konkursowa wyłoniona przez organizatora i fundatora nagrody głównej. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

Miejsce przeprowadzenia zawodów

Bieg przeprowadzony będzie podczas festynu kawaleryjskiego upamiętniającego szarżę pod Krojantami z 1 września 1939 r. na polu, gdzie odbywa się inscenizacja.

Biuro konkursu

Biuro zlokalizowane jest w dniu zawodów (pole szarży – powyżej tzw. “Strefy VIP”).

Zgłoszenia do konkursu – sposób i terminy

 1. W terminie od 29 sierpnia br. do godz.9.00, wysyłając zgłoszenie konkursowe mailowo (jako załącznik) na adres zsncerkiew@gminachojnice.com.pl.
 2. W terminie do 28 sierpnia br. do godziny 14.30, składając zgłoszenie konkursowe osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a.
 3. Zgłoszenie konkursowe można wysłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice z dopiskiem „Bieg ułański”, jednak w taki sposób, by dotarło ono do adresata do 28 sierpnia br.
 4. 1 września 2019 r. w godzinach 12.00-13.30 dostarczając zgłoszenie konkursowe do biura konkursu.

UWAGA!  Zgłoszenie do konkursu może być dokonane przez właściciela konia lub osobę upoważnioną przez niego na piśmie. W takim wypadku upoważnienie jest dołączane do zgłoszenia. Poprzez zgłoszenie konkursowe rozumie się wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Przebieg zawodów:

 • 00 – 13.30 zapisy i weryfikacja uczestników w biurze zawodów (pole szarży – powyżej tzw. “Strefy VIP” )
 • godz. 14.25 Start biegu (15 min)
 • trasa wytyczona na polu szarży
 • 16.30 wręczenie nagród

Osoby do kontaktu:

 • pan Tadeusz Stelmaszyk tel. 664 462 358
 • pan Adam Zabrocki tel. 577 345 707

Warunki uczestnictwa:

 1. Limit koni w biegu wynosi – 15
 2. Jeździec musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanych kaskach lub toczkach.

Klasyfikacja

 • I, II, III miejsce – Puchary Wójta Gminy Chojnice, nagrody i dyplom
 • pozostali uczestnicy – dyplomy za udział

 Uczestnicy biegu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu biegu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatorów imprezy.
 2. Zapoznania się z trasą biegu na polu szarży, bezpośrednio przed zawodami.

Postanowienie końcowe:

 1. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Dokonując zgłoszenia do biegu (jeźdźca i konia) zawodnik zaświadcza, że stan ich stan  zdrowia umożliwia udział w biegu przewidzianego w ramach imprezy.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 7. Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków, imienia i nazwiska, nazwy konia, stajni, klubu jeździeckiego  w relacjach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora i patronów medialnych.
 8. Rejestracja do biegu  jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.

Organizator

Załącznik nr 1 – do regulaminu XXIII Biegu Ułańskiego im. Kazimierza Argasińskiego