Regulamin „Konkursu pojazdów konnych o Puchar Starosty Chojnickiego Krojanty 2019”
Sierpień 23, 2019

Termin.

Konkurs odbywa się 1 września 2019 r. o godzinie 1145.

Organizator.

Organizatorem konkursu są Gmina Chojnice, Fundacja „Szarża pod Krojantami” i Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.

Przeprowadzający.

Konkurs przeprowadza pięcioosobowa komisja konkursowa wyłoniona przez organizatora i fundatora nagrody głównej. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz sekretarza. Sekretarz odpowiada za techniczną stronę przeprowadzenia konkursu nie uczestniczy w ocenach konkursowych.

Miejsce przeprowadzenia konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas festynu kawaleryjskiego upamiętniającego szarżę pod Krojantami z 1 września 1939 r. na polu powyżej tzw. „Strefy VIP”.

Biuro konkursu.

Biuro zlokalizowane jest w dniu konkursu w miejscu jak podano w punkcie wyżej.

Zgłoszenia do konkursu – sposób i terminy.

 1. W terminie od 28 sierpnia br. do godz.2359, wysyłając zgłoszenie konkursowe mailowo (jako załącznik) na adres konkurs.bryczek@gmail.com Telefon kontaktowy w sprawie zgłoszeń mailowych – 510 530 902.
 2. W terminie do 28 sierpnia br. do godziny 1430, składając zgłoszenie konkursowe osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a.
 3. Zgłoszenie konkursowe można wysłać listem poleconym na adres Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice z dopiskiem „Konkurs bryczek”, jednak w taki sposób, by dotarło ono do adresata do 28 sierpnia br.
 4. 1 września 2019 r. w godzinach 1030-1130 dostarczając zgłoszenie konkursowe do biura konkursu.

 

UWAGA!

Zgłoszenie do konkursu może być dokonane przez właściciela pojazdu lub osobę upoważnioną przez niego na piśmie. W takim wypadku upoważnienie jest dołączane do zgłoszenia.

Poprzez zgłoszenie konkursowe rozumie się wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 1145 w miejscu określonym w regulaminie. Osoby (lub osoby ich reprezentujące na podstawie pisemnego upoważnienia), które zgłosiły udział w konkursie stawiają się z pojazdem na tę godzinę, a sekretarz komisji konkursowej sprawdza obecność na podstawie zgłoszeń i potwierdza zgodność danych zawartych w zgłoszeniu.
 2. Nieobecność osoby z pojazdem w chwili rozpoczęcia konkursu, mimo prawidłowego sposobu zgłoszenia, zostanie uznane przez komisję konkursową jako rezygnacja z udziału w konkursie.
 3. Po stwierdzeniu przez sekretarza komisji konkursowej liczby uczestników konkursu o godzinie 1215 komisja przystępuje do oceny zgłoszonych pojazdów. Ocena dokonywana jest w sposób jawny, a członkowie komisji mają prawo wymieniać między sobą uwagi na temat ocenianego pojazdu oraz zwracać się z pytaniami lub uwagami do powożących. Każdy z członków komisji wypełnia arkusz oceny, przydzielając stosowną liczbę punktów za poszczególne oceniane przez komisję elementy pojazdu konnego. Ocena jest indywidualną sprawą członka komisji. Każdorazowo po dokonanej ocenie pojazdu arkusz oceny jest przekazywany sekretarzowi komisji.
 4. Po zakończeniu oceny konkursowej pojazdów sekretarz komisji dokonuje podsumowania punktów z arkuszy ocen poszczególnych członków komisji. Następnie przewodniczący komisji konkursowej przeprowadza posiedzenie klasyfikacyjne. Na podstawie liczby uzyskanych punktów oraz uwag członków komisji zebranych w trakcie oceny ustalony zostaje werdykt i wyłonieni zwycięzcy. O zwycięstwie decyduje uzyskanie najwyższej noty punktowej. W przypadku równej liczby punktów u dwóch lub większej liczby uczestników konkursu decydować będą członkowie komisji, na podstawie uwagi zebranych w trakcie oceny. Głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie po posiedzeniu komisji. Wynik konkursu zostanie również podany do wiadomości publicznej zgodnie z programem części plenerowej obchodów rocznicy szarży pod Krojantami.

Elementy ocenianie przez komisję konkursową

 1. Wygląd powożącego (maksymalnie 5 pkt.)

Dopasowanie stroju do stylu pojazdu(np. nakrycie głowy, rękawiczki, sposób trzymania wodzy i bata, derka na kolanach), sposób siedzenia i zajmowane miejsce na koźle. Luzaków obowiązywać będzie jednolity ubiór w stosunku do stylu powożącego

 1. Pojazd (maksymalnie 10 pkt.)

Stan techniczny pojazdu oraz jego zgodność z epoką, z której pochodzi np. oryginalność poszczególnych elementów, dobór tapicerki obiciowej w pojeździe, okucia, zdobienia zgodne z charakterem pojazdu.

 1. Koń (maksymalnie 10 pkt.)

Typ, dobór maści i wzrostu, przygotowanie, pielęgnacja, kopyta, kucie oraz stan techniczny uprzęży.

 1. Wrażenie wizualne, jakie stworzą powyższe elementy razem – maksymalnie 5 pkt.

Nagrody

 • Pierwsze miejsce – dyplom i puchar ufundowany przez starostę chojnickiego.
 • Drugie miejsce – dyplom i upominek ufundowany przez fundację „Szarża pod Krojantami”
 • Trzecie miejsce – dyplom i upominek ufundowany przez dyrekcję Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi
 • Pozostali biorący udział w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa

Uwagi dodatkowe do regulaminu

 • Uderzenie konia batem podczas przeglądu powoduje dyskwalifikację.
 • Powożący musi mieć ukończone 18 lat.
 • Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konkursu oraz podporządkowania się decyzjom organizatorów imprezy.
 • Pojazd oraz uprząż nie mogą stanowić zagrożenia dla osób trzecich i koni.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia sprzętu, urazy koni i wozaków podczas trwania imprezy. Każdy uczestnik bierze udział w przeglądzie na własną odpowiedzialność.
 • Konie stające do przeglądu powinny być zdrowe (brak okaleczeń, kulawizny) i czyste. Dokonując zgłoszenia do przeglądu zgłaszający zaświadcza, że w dniu konkursu stan zdrowia powożącego, członków załogi i koni umożliwia udział w imprezie.
 • Konkurs odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a jedynie odwołanie całej imprezy, w ramach której odbywa się konkurs, będzie podstawą, by go nie przeprowadzić.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania konkursu.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników konkursu wobec osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Za skutki naruszenia przepisów kodeksu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 • Wszyscy uczestnicy startując w konkursie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków, imienia i nazwiska, nazwy konia, stajni, klubu jeździeckiego w relacjach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora i patronów medialnych.
 • Dane osobowe dostarczone w zgłoszeniu jako niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników zostaną usunięte przez administratora w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie po miesiącu od daty konkursu.
 • Osoby do kontaktu:
  1. Zenon Konefka tel 606 267 852
  2. Alicja Kamińska (przewodnicząca komisji konkursowej) tel. 692 490 619
 • Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem przez wysyłającego o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

Organizatorzy

Konkurs bryczek 2019 – druk zgłoszenia