Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w gminie Chojnice

O programie

Program: Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

Ogólne informacje

Celem Działania jest zmiana tej sytuacji w kierunku zwiększania możliwości dostępu do internetu, w szczególności do społeczności lokalnych.

Instytucje, które w ramach Działania otrzymają dofinansowanie na ten cel, mogą pomóc osobom, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osobom o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osobom niepełnosprawnym. Takie osoby mogą otrzymać dofinansowanie na korzystanie z internetu nawet przez okres 3 lat. Projekt może obejmować również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu i oprogramowania.

 

Beneficjent

Beneficjentami mogą być:

TYP 1:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

TYP 2:

  • Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 

Przeznaczenie

Typ 1: Projekty składające się z następujących komponentów:

  • dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Typ 2:

Projekt systemowy polegający na prowadzeniu działań promocyjnych dla Działania 8.3 i 8.4, informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, udzielanie konsultacji beneficjentom w regionach etc.), prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów i osób wykluczonych cyfrowo, wsparciu beneficjentów w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, ewentualnie na wykonaniu ekspertyz związanych z realizacją projektów.

Projekt obejmować będzie także wsparcie doradcze i koordynację dla Działania 8.4, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych.

 

Forma wsparcia

W ramach Działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Pozostała część (w wysokości co najmniej 15 proc.) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania zaliczki.

 

Instytucja