EFRR

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2020 r.

Obszar realizacji projektu: gmina Chojnice, gmina Konarzyny.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Konarzyny oraz Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński.

Wartość projektu: 1 929 640,12 zł

Dofinansowanie: (85 %)

 

Przedmiotem projektu są działania związane z kompleksowym zagospodarowaniem szlaku wodnego dla rozwoju turystyki kajakowej na rzece Brdzie i Chocinie w granicach administracyjnych gminy Chojnice i gminy Konarzyny.

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej/kajakowej na ww odcinkach rzek , w następujących lokalizacjach:

  1. Chociński Młyn,
  2. Swornegacie (przy moście),
  3. Kokoszka,
  4. Ciecholewy,
  5. Zielonej Chocinie,
  6. Witoczno w Swornegaciach,

 

W ramach projektu w ww lokalizacjach przewiduje się budowę m.in. pomostów do wyciągania i wodowania kajaków, wiat, suszarek dla kajaków, ławostołów, oznakowanie szlaków wodnych.

WIZUALIACJA INFRASTRUKTURY