Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

EFRR

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Pod działania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. takie prace jak: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentów, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej. W części budynków wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz nastąpi modernizacja kotłowni.
W większości budynków zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Wytworzona energia z OZE wykorzystana będzie na potrzeby własne jednostek.

Termomodernizacji zostaną poddane 33 obiekty użyteczności publicznej należące do
6 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Czersk.

 

Zadania Gminy Chojnice w ramach projektu dotyczyć będą budynków:

  • Szkoły Podstawowej w Pawłowie,
  • Szkoły Podstawowej w Lichnowach,
  • Szkoły Podstawowej w Silnie,
  • Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowitem,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Silnie,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcinie.

 

Wartość projektu wynosi 30 627 198,00 zł,

w tym wartość zadań Gminy Chojnice: 5 160 934,00 zł.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 27 401 290,57 zł,

w tym: wartość kosztów kwalifikowalnych Gminy Chojnice: 5 002 669,73 zł.

 

Poziom dofinansowania: 83,56% kosztów kwalifikowalnych.

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
22 897 477,43 zł, w tym dla Gminy Chojnice: 4 180 405,92 zł.

 

Planowany okres realizacji projektu: 06.2016 r. – 09.2018 r.