Podpisanie umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Chojnice
Czerwiec 30, 2017

Wójt Gminy Chojnice  dr inż. Zbigniew Szczepański 30 czerwca br.,  podpisał z Panią Magdaleną Adamkiewicz Wiceprezes firmy SUEZ Północ sp. z o.o.,   umowę na „odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Chojnice z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu       o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Całkowity koszt świadczonych usług w powyższym okresie będzie wynosił 4 285 162,53 zł.