Opieka Wytchnieniowa
Wrzesień 26, 2019

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pn. „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza czy załatwić sprawę w urzędzie.

 

Całkowity koszt zadania to 64 800 zł, w tym: 51 840 zł to kwota uzyskanej dotacji, a 12 960 zł to wymagany (20%) wkład własny gminy.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 18 osób, tj. 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 9 dzieci niepełnosprawnych, w okresie wrzesień-grudzień 2019r. w ilości 120 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 

  1. Dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  1. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

 

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym, stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,
o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującym się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafia do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

 

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

 

Wnioski przyjmują pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, zgodnie z miejscem zamieszkania osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia, w pokojach
nr: 011, 012, 013 i 014, w godzinach pracy Ośrodka.

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 52 397 34 96.

KARTA OCENY STANU PACJENTA

Wniosek – opieka wytchnieniowa

klauzula informacyjna Opieka Wytchnieniowa

ogłoszenie – opieka wytchnieniowa

ogólna zgoda przetwarzanie danych