Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2015 r.
Styczeń 5, 2015
- Otwiera zewnętrzny link w nowym oknie

PR.524.1.1.2015                                                                      Chojnice, dn. 05.01.2015 r.

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2015 r.
określonych poniżej i przyjętych uchwałą Rady Gminy Chojnice Nr  XLV/592/2014 z dnia 07 listopada 2014 r.
I. Konkurs obejmuje następujące zadania

1.     Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)    Organizacja imprez kulturalnych, historycznych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice:
–  organizacja „Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z dnia 1 września 1939 roku”;
b)    Wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu
i dźwięku, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Gminy Chojnice;
c)     Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży z terenu gminy Chojnice;
d)    Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

2.     Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)    Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chojnice;
b)    Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym;
c)     Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim;
d)    Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Chojnice, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży;
e)    Organizacja zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

3.     Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a)    Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chojnice                             w szczególności poprzez:
–  organizację imprez proekologicznych;
–  organizację szkoleń, konferencji i konkursów dot. tematyki proekologicznej;
– wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technikach zapisu obrazu i dźwięku, służących upowszechnianiu i podnoszeniu świadomości proekologicznej.

4.     Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
a)    Wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technikach zapisu obrazu i dźwięku, służących promocji turystycznej Gminy Chojnice.

5.     Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności:
a)    Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów, itp.;
b)    Tworzenie nowych oraz renowacja istniejących miejsc służących do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań

Pula środków finansowych na 2015 rok przeznaczonych na działania, o których mowa powyżej wynosi:
110.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 1. W 2014 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 115.000,00 zł.
125.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 2. W 2014 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 115.000,00 zł.
– 5.000,00 zł
na organizację zadań wymienionych w pkt 3. W 2014 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 3.000,00 zł.
5.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 4. W 2014 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 10.000,00 zł.
15.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 5. W 2014 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 10.000,00 zł.

III. Warunki konkursu

1.     W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1118) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2.     Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.
3.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.     W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie, gmina zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.                    W takim przypadku oferent zobowiązany będzie do korekty oferty na realizację zadania publicznego lub może wycofać  ofertę.
5.     Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego niezbędnych do jego realizacji.
6.     Dotacja nie może być udzielona na:
–  zakup nieruchomości,
–  finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
–  działalność polityczną i religijną,
–  koszty osobowe etatowych pracowników oraz członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania,
–  opłaty skarbowe, cła, podatki,
–  opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
–  prace remontowe.
7.     Warunkiem przekazania dotacji na ten cel jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z wzorem umowy wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty     i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).
8.     Wójt gminy Chojnice zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
9.     Wójt gminy Chojnice zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadań

1.     Zadania winny być zrealizowane w 2015 roku (z tym, że inscenizacja Szarży pod Krojantami winna odbyć się w dniu 06.09.2015 roku na polu Szarży) z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Chojnice.

2.
     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą, a oferentem obejmująca w szczególności następujące zobowiązania oferenta:
–  korekta kosztorysu w wypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana z zachowaniem proporcji deklarowanego w ofercie wkładu własnego,
–  wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
–  dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach oryginałów dokumentów księgowych oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia dokumentacji z nim związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa Urzędu Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym, w szczególności: stanu realizacji zadania oraz efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania.
–  sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie. Sprawozdanie winno być sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach lub w biurze nr 02 Urzędu.

3.     Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp., a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) informację o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Urząd Gminy w Chojnicach. Informacje takie winny być również  podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

V.  Termin i miejsce składania ofert:

1.     Ofertę konkursową na realizację któregoś z wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
–  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).
Formularz oferty można pobrać poprzez link umieszczony na końcu niniejszego ogłoszenia  lub odebrać w Urzędzie Gminy w Chojnicach, biuro 02,
–  w zamkniętej kopercie z nazwą zadania i adresem oferenta,
–  w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2015 r. do godz. 14:00,
–  w dwóch egzemplarzach z jednym kompletem załączników,
–  w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach – biuro podawcze; ul. 31 Stycznia 56a lub przesłać pocztą na adres: ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu).

2.     Do oferty należy dołączyć:
–  aktualny odpis z rejestru (KRS można pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/),
–  pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
–  oświadczenie dot. zysku.

3.     Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą,  pieczęcią oraz podpisem uprawnionych osób.

4.     W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

5.     Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6.     Oferta nie może dotyczyć działań objętych konkursem, których realizacja już się rozpoczęła lub działań, których realizacja rozpocznie się przed terminem podpisania umowy.

7.     Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.     Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice, która ocenia i rekomenduje Wójtowi wybór oferty najlepiej zdaniem komisji, służącej realizacji zadania.
2.     Komisja dokonuje oceny w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr 4/2015 z dnia 05.01.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert przewidziane do realizacji w 2015 roku.
3.     Oferty  są analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz podlegają ocenie merytorycznej.
4.     Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa bierze pod uwagę:
–  możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
–  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
–  proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
–  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych;
–  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
–  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5.     Dofinansowana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów i spełni kryterium minimum punktowego.
6.     Minimum punktowe ustala się na poziomie 51 punktów. Oferty, które otrzymają mniej niż 51 punktów nie otrzymają dofinansowania.
7.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.02.2015 roku.
8.     Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Chojnice na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej  służących realizacji zadania publicznego.
9.     Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach, na stronie internetowej gminy Chojnice oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminachojnice.com.pl

VII.  Pozostałe informacje

1.     Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
2.     Po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie,
3.     Podmioty, których projekty otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców projektu o źródle pochodzenia funduszy zgodnie z warunkami umowy o dotację,
4.     Nie podpisanie umowy skutkuje wykluczeniem stowarzyszenia z ubiegania się o środki z budżetu Gminy Chojnice przez okres 3 lat.
5.     W rozliczeniu dofinansowania, w części dotowanej przez Urząd Gminy, nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia lub obowiązywania umowy.
6.     Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.

Informacji w sprawie konkursu udzielają: Daniel Michalak (wew. 334) oraz Beata Burda        (wew. 352) tel. 52 39 721 29.

DO POBRANIA:

Formularz oferty konkursowej (178kB) word
Oświadczenie dot. zysku (130kB) word
Instrukcja wypełniania oferty (350kB) word
Sprawozdanie z realizacji zadania (113kB) word
Karta pracy wolontariusza (116kB) word

DO WIADOMOŚCI:

Formularz oceny formalnej (200kB) word
Formularz oceny merytorycznej (214kB) word