Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice z siedzibą          w  Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a.

 • Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art. 6 ust 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku ze składaniem dokumentów i prowadzenie przez administratora spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Administratora, a także kierowanie spraw nie należących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Administratora do właściwych podmiotów.

 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać: przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Państwo skorzystają z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia dany

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W MONITORINGU WIZYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679          z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice z siedzibą              w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych  e-mail: iod@gminachojnice.com.pl lub telefonicznie 52 397 2129.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa w trakcie przebywania na terenie Urzędu Gminy w Chojnicach,  tj. monitorowania zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie urzędu, jak również monitorowania innych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, takich jak wandalizm czy niszczenie mienia.
 • Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów administratora): – nadzór nad bezpieczeństwem mienia i osób przebywających na terenie Urzędu Gminy w Chojnicach – ze względu na specyfikę działalności urzędu jako obiektu użyteczności publicznej, – monitorowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych: wandalizmu i niszczenia mienia, zachowań niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie urzędu  oraz pomoc w wyjaśnianiu takich zdarzeń.
 • Pani/Pana dane osobowe udostępniane są Koncesjonowanej  Agencji Ochrony “Gryf”  ul. Kaszubska 4, 89-620 Chojnicach – w zakresie wglądu do danych osobowych rejestrowanych przez rejestratory danych.
 • Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych      (z wyjątkiem organów ścigania), ani też przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 60 dni od ich zarejestrowania – w zależności od rejestratora danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdy sprzeciw jest uzasadnionych szczególną sytuacją, w której Pani/Pan się znalazł(a).
 • Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Podanie danych, które w przypadku monitoringu wizyjnego następuje poprzez zarejestrowanie Pani/Pana danych przez rejestratory danych, jest dobrowolne. Z uwagi jednak na istotę monitoringu wizyjnego nie jest możliwe przebywanie na terenie Urzędu Gminy w Chojnicach bez zarejestrowania Pani/Pana danych przez rejestratory danych.

Polityka Prywatności Serwisu

Klauzule informacyjne