NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA TERENIE NASZEJ GMINY W 2017 ROKU
Styczeń 3, 2017

I. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Budowa kolektora deszczowego wraz z budową wylotu do jeziora w Charzykowach.

Wartość : ok. 300 tys. złotych

Zakres: budowa kolektora odprowadzającego wodę opadową przede wszystkim z ulicy Długiej do jeziora na wysokości pomiędzy drewnianym pomostem zamykającym plażę gminną a terenem Chojnickiego Klubu Żeglarskiego na odcinku 160 metrów. Średnica kolektora – 40 cm. Jest to kontynuacja inwestycji zrealizowanej w ubiegłym roku na łączną wartość 23 mln zł brutto przy znacznym bo 85% dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności czyli ze środków unijnych z Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja ta jest realizowana pod nazwą „Modernizacja oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Charzykowach” – etap I.

Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Źródło finansowania: środki gminne.

Termin realizacji: do końca roku.

 1. Budowa rurociągu tłocznego na trasie Pawłówko – Chojnice

Wartość: ok. 340 tys. złotych

Zakres: projekt przewiduje budowę kolektora ściekowego o średnicy 20 cm na odcinku 2,4 km.

Inwestor: GZGK Sp. z o. o.

Źródło finansowania: środki gminne.

Termin realizacji: do końca roku.

 1. Wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Ogorzeliny.

Wartość: 443 tys. złotych.

Zakres projektu: projekt przewiduje budowę nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Projektowana Stacja ma być podobna do tej już zbudowanej i funkcjonującej w Pawłowie. Z chwilą wybudowania Stacji w Ogorzelinach likwidacji ulegną Stacje w Nieżychowicach oraz w Sławęcinie.

 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy – etap II.

Wartość kosztorysowa: 57 mln złotych

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w terminie do 28 lutego br.

Zakres : projekt obejmuje wymianę starej zużytej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej funkcjonującej już ponad 50 lat w części wsi Charzykowy, która nie była objęta inwestycją w ramach etapu I. Projekt obejmuje m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km, rurociąg tłoczny o długości prawie 2 km oraz budowę 8 nowych tłoczni ścieków. Poza tym obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 8 km w tym 8 przepompowni wód deszczowych.

Ze środków unijnych (85% dofinansowania) w ostatnich 2 latach została zrealizowana inwestycja o ogromnej wartości obejmująca uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Charzykowach (etap I obejmujący ok. 40% całości porządkowania starej zużytej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej miejscowości) a na terenie miasta Chojnice została kompleksowo zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, do której to w większości trafiają ścieki z terenu naszej gminy. Łączna dotacja na te dwa zadania zrealizowane na terenie Miasta Chojnice i w miejscowości Charzykowy wyniosła 78,4 mln złotych. Kolejny etap tej ogromnej pod względem technicznym, rzeczowym a przede wszystkim finansowym inwestycji będzie możliwy do realizacji przez Gminę Chojnice poprzez nasz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod warunkiem pozyskania na ten cel środków unijnych ze wspomnianego już źródła.

Termin realizacji: w zależności od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 1. Uzbrajanie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe utworzonych na podstawie wcześniej uchwalonych przez Radę Gminy planów miejscowych.

a) budowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Charzykowy (pomiędzy Osiedlem Metalowiec w Chojnicach a wsią Charzykowy).

Wartość po przetargu: 403 tys. zł netto.

Zakres: inwestycja obejmuje ok 100 działek budowlanych, gdzie powstanie ok. 3,5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Źródło finansowania: – właściciele działek – 253 tys. złotych

-Gmina Chojnice – 150 tys. złotych.

Inwestor: GZGK sp. z o.o. w Chojnicach.

Termin realizacji: do końca maja br.

b) pozostałe tereny objęte planami miejscowymi o ile będzie zainteresowanie ich uzbrajaniem ze strony ich właścicieli.

Samorząd Gminy Chojnice dofinansowuje uzbrajanie prywatnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe powstałych na mocy miejscowych planów według następujących zasad: dofinansowanie pierwszej działki dla każdego właściciela wynosi 60% natomiast drugiej i kolejnej 30% poniesionych nakładów. Realizacja uzbrajania terenów odbywa się na podstawie Umów cywilno-prawnych z zainteresowanymi osobami. Umowy te są dla Gminy podstawą do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Warto też zauważyć, że prywatne działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i uzbrajane wspólnie przez właścicieli i Gminę nie podlegają naliczeniu opłat adiacenckich.

UWAGA!

Samorząd Gminy Chojnice nie dofinansowuje uzbrojenia działek w infrastrukturę techniczną, na których to realizuje się inwestycje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy! Wszystkie koszty ponosi właściciel nieruchomości!

 1. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł na 1 oczyszczalnię).

Środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

– dotyczy właścicieli posesji na terenie gminy, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyczyn ekonomicznych. Nie dotyczy właścicieli posesji powstałych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Wartość: 100 tys. złotych.

 1. Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy Chojnice.

Dofinansowanie do 75% kosztów związanych z pozbywaniem się eternitu (demontaż, transport i opłata za składowanie w mogielnikach). ŁĄCZNY KOSZT POZBYWANIA SIĘ ETERNITU WAHA SIĘ W GRANICACH 20-25 zł brutto /m² powierzchni. Dofinansowanie z Budżetu Gminy:15-18,75 zł brutto/m².

Wartość: 100 tys. złotych.

Źródła finansowania: – środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Gdańsku

– właściciele posesji zameldowani na terenie gminy.

UWAGA!

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW CELEM UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W BIEŻĄCYM ROKU TO 31 MARZEC!

 1. Program budowy studni przyzagrodowych .

Program ten polega na pomocy finansowej naszym Mieszkańcom, którym z tytułu stałego obniżania się poziomu wód gruntowych wyschły studnie z wodą a Gmina Chojnice z przyczyn ekonomicznych nie widzi możliwości doprowadzenia tam sieci wodociągowej.

Pomoc Gminy może wynosić do 50% wartości przedsięwzięcia (pogłębienie lub budowa nowej studni) ale nie więcej niż 10 tys. zł brutto na 1 gospodarstwo domowe.

II. DROGI, CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ROWEROWE

 1. Budowa dróg osiedlowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i ciągiem pieszym w Chojniczkach – etap I

Etap ten obejmuje część ulicy Świerkowej, Dębowej i Sosnowej tworzących dzisiaj tzw. pętlę autobusową.

Wartość kosztorysowa: 6,5 mln złotych.

Zakres: projekt obejmuje budowę dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) do 6 m szerokości i łącznej długości 1614 mb. W ramach inwestycji zostanie także wybudowany chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 metrów. Łączna długość chodnika – 1547 mb. Zostanie także zbudowana kanalizacja deszczowa ze studzienkami o długości – 2340 mb. Planuje się także wybudowanie 8 skrzyżowań wyniesionych oraz 2 przystanki autobusowe.

Źródło finansowania : Gmina Chojnice – 6 mln złotych

Powiat Chojnicki – 250 tys. złotych

Miasto Chojnice – 250 tys. złotych.

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin realizacji: do końca br.

 1. Przebudowa drogi powiatowej 2682GDW235 – Krojanty.

Wartość kosztorysowa: 4,75 mln złotych

Zakres: kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, ledowego na obszarze zabudowanym, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową Krojanty-Kłodawa na skrzyżowanie typu rondo, wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną przy Klinice. Planuje się także wykonanie wysp spowalniających na wlotach do miejscowości oraz budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m poza terenem zabudowanym a w terenie zabudowanym zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metrów. Ciągi piesze i pieszo-rowerowe powstaną po lewej stronie drogi jadąc od drogi wojewódzkiej (Brusy – Chojnice) w kierunku Krojant. Szerokośc jezdni od 5,5 m do 6,0 metrów.

Źródło finansowania: Budżet Państwa – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

ok. 40 % wartości zadania

Powiat Chojnicki ok. 30 %, tj. ok. 1,425 mln złotych

Gmina Chojnice ok. 30%, tj. ok. 1,425 mln złotych.

Inwestor: Powiat Chojnicki

Termin inwestycji: do końca br.

3. Przebudowa dróg powiatowych w Nowej Cerkwi (centrum wsi)

Szacunkowa wartość: 450 tys. złotych

Zakres: przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy 18 Pułku Ułanów Pomorskich (632m) oraz ulicy Szkolnej (363m) o łącznej długości 995 metrów. Poza tym, wzdłuż ulicy 18 Pułku Ułanów Pomorskich na odcinku od świetlicy do remizy zostanie zbudowany chodnik o długości 226 m i szerokości 1,65 metrów.

Źródło finansowania: Gmina Chojnice – 225 tys. złotych

Powiat Chojnicki – 225 tys. złotych

Inwestor: Powiat Chojnicki

Termin realizacji: do 30 sierpnia br.

  1. Budowa dróg lokalnych w systemie „Program budowy dróg osiedlowych na terenie gminy

Chojnice 1:1”.

Realizacja inwestycji w ramach tego Programu odbywa się na współfinansowaniu budowy dróg solidarnie po połowie przez Samorządy Wiejskie często wspomagane finansowo przez osoby prywatne zainteresowane dobrą jakością dróg w obrębie swych posesji a Gminą Chojnice. Do każdej złotówki przeznaczonej na budowę infrastruktury drogowej (jezdnie asfaltowe, z kostki betonowej, chodniki, oświetlenie uliczne) ze strony Sołectwa czy też osób prywatnych, Gmina Chojnice dokłada kolejną złotówkę.

Zgodnie z decyzją naszego Samorządu Gminnego budowa dróg lokalnych, osiedlowych w ramach tego „Programu 1:1” nie może być częściej realizowana w danym Sołectwie jak co 4 lata (nie mylić z 4-letnią kadencją samorządów gminnych).

W 2017 roku budowa dróg lokalnych planowana jest m.in. w takich sołectwach jak: Sołectwo Charzykowy, Klawkowo, Ogorzeliny, Nieżychowice, Chojnaty, Powałki, Nowa Cerkiew, Pawłówko-Lipienice. Pozostałe sołectwa mogą do tego Programu przystąpić na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich jeszcze w tym roku o ile mają zorganizowane na ten cel środki finansowe w swych budżetach.

Łączna wartość inwestycji uwzględniająca środki gminne, sołeckie oraz osób prywatnych w tym roku to ok. 1,2 mln złotych.

Zakres: drogi o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej o szerokości 3,5 – 5 metrów.

Łączna długość planowanych nowych dróg – ok 4 km.

5. Projekt budowy infrastruktury drogi w Swornegaciach – ulica Podgórna oraz ulica Piaskowa.

Wartość projektu – ok. 60 tys. złotych.

Zakres: projekt będzie obejmować budowę infrastruktury drogowej, tj. utwardzenie jezdni do 6 m szerokości i łącznej długości ok. 1,5 km z oświetleniem ulicznym, ledowym.

Termin opracowania – do 30 sierpnia br.

Gmina Chojnice podejmuje działania aby pozyskać 50% dofinansowania na budowę tych 2 ulic w 2018 r. z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na trasie Lichnowy – Sławęcin.

Wartość: ok. 2,5 mln złotych.

Zakres: ścieżka rowerowa o długości 5 km i szerokości 2-2,5 m, a o nawierzchni bitumicznej w terenie zabudowanym.

Źródło finansowania: – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Gdańsku – 2 mln złotych.

– środki gminne 0,5 mln złotych.

Termin realizacji: do 30 września br.

7. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chojnice – Rytel wzdłuż drogi krajowej 22.

Wartość kosztorysowa: ok. 5 mln złotych, w tym: Gmina Chojnice – 3 mln złotych

Gmina Czersk – ok. 2 mln złotych.

Zakres: budowa ścieżki rowerowej na odcinku Krojanty (KAMAL) do Rytla – 10 km w tym na terenie naszej gminy – 6 km.

Projekt obejmuje budowę ścieżki o szerokości 2 m i nawierzchni bitumicznej na terenach nieleśnych natomiast nawierzchnię szutrową w lesie. Wspólnie z Gminą Czersk będziemy zabiegać w bieżącym roku o pozyskanie środków unijnych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014 – 2020. Poza tym prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku o wspólnym finansowaniu tegoż przedsięwzięcia.

Termin realizacji: uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych: unijnych lub z Budżetu Państwa poprzez GDDKi A w Gdańsku.

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE MIASTA CHOJNICE poprawiające dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo z miejscowościami naszej Gminy.

 • Przebudowa ulicy Człuchowskiej do Topoli.

Wartość kosztorysowa: 5,6 mln złotych.

Zakres: inwestycja realizowana przez Miasto Chojnice obejmująca przebudowę skrzyżowania ulicy Człuchowskiej z ulicą Asnyka, gdzie zostania wyprowadzona sygnalizacja świetlna, budowę oświetlenia ulicznego, ledowego do Topoli oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego do tej miejscowości. Dzięki tej inwestycji nastąpi połączenie nowo-tworzonej ścieżki rowerowej z wcześniej zbudowaną ścieżką rowerową na terenie naszej gminy. A to oznacza, że na trasie Chojnice – Człuchów zabraknie tylko 2,5 km ścieżki rowerowej, tj. od Topoli do węzła Nieżywięć na terenie gminy wiejskiej Człuchów. Przybliżony koszt budowy brakującego odcinka to 1,25 mln złotych.

Źródło finansowania: Miasto Chojnice: ok. 1,55 mln złotych

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

na lata 2016-2019 – 2,8 mln złotych

Powiat Chojnicki – 1,0 mln złotych

Gmina Chojnice – 0,25 mln złotych

Termin realizacji: do końca br.

 • Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

Wartość kosztorysowa: ok. 2,5 mln złotych.

Inwestor: Powiat Chojnicki.

Zakres: przebudowa ulicy od ronda przy ulicy Zielonej do Lasku Miejskiego w kierunku do Chojniczek. Planuje się budowę pełnej infrastruktury drogowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni bitumicznej, obustronnych 2,5 m szerokości ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego, ledowego.

Źródło finansowania: dotacja z „Programu Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata

2016 -2019” – ok. 40%

Powiat Chojnicki – ok. 30% (ok. 750 tys. zł)

Miasto Chojnice – ok. 30% (ok. 750 tys. zł)

Termin realizacji: do końca roku.

 1. TURYSTYKA, BEZPIECZEŃSTWO

  1. „Pomorskie szlaki kajakowe” – Meandry Brdy i Chociny

Wartość projektu: 2,235 mln złotych

Projekt obejmuje zagospodarowanie turystyczne szlaków wodnych na terenie gmin: Chojnice i Konarzyny, tj. rzek Brdy i Chociny. Łącznie zostanie zbudowanych 6 przystani kajakowych w tym

dwie na terenie gminy Konarzyny: Ciecholewy (Brda) i Zielona Chocina (Chocina) oraz cztery na

ternie naszej gminy, tj. w Chocińskim Młynie (Chocina) oraz trzy pozostałe na szlaku rzeki Brdy.

Pierwsza przystań na tym szlaku zostanie zbudowana w Swornegaciach – Kokoszka (teren Państwa

Gostomczyk), kolejna w centrum wsi przy moście na Brdzie (dzisiejsza stanica szkolna, UKS)

a pozostała powstanie w partnerstwie ze Zbigniewem Galińskim nad jeziorem Witoczno (Przystań PTTK).

Termin realizacji projektu: 2017/2018.

Źródło finansowania: środki unijne – 85%, pozostałe: Samorządy gminne oraz firmy prywatne.

Inwestor: Partner wiodący (lider projektu) – Gmina Chojnice.

a) Budowa przystani kajakowej w Chocińskim Młynie

Wartość brutto: ok. 800 tys. złotych.

Zakres: projekt obejmuje budowę rynny spławnej pod mostem w tej miejscowości (tym samym wyeliminuje się uciążliwe w tym miejscu przenoszenie kajaków w poprzek ruchliwej i bardzo niebezpiecznej drogi wojewódzkiej 236 (Konarzynki-Swornegacie-Brusy) oraz budowę samej przystani składającej się z 2 wiat, infrastruktury rowerowej, drogi dojazdowej, sanitariatów, zatoki postojowej dla kajakarzy, pomostu równoległego oraz schodów terenowych wraz z rynną.

Projekt ten będzie realizowany we współpracy z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku (rzeka Chocina) oraz z Nadleśnictwem Przymuszewo (przystań zostanie zlokalizowana na terenie Lasów Państwowych)

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin realizacji: do końca roku.

 1. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych na terenie gminy (siłownie pod „chmurką”)

Wartość: ok. 300 tys. złotych

Zakres: projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń różnego typu do siłowni w sołectwach, które już zgłosiły swój akces w 2016 roku, tj. Charzykowy, Silno, Nowe Ostrowite, Pawłowo, Granowo, Klawkowo, Nieżychowice, Swornegacie oraz pozostałe zainteresowane tym przedsięwzięciem, tj. Lichnowy, Topole-Władysławek oraz Kruszka-Jeziorki.

W ubiegłym roku z własnych środków siłownie pod „chmurką” zbudowały sołectwa Krojanty, Powałki i Pawłówko-Lipienice.

Źródło finansowania: Budżet Państwa (Ministerstwo Sportu) – 100 tys. złotych,

pozostała kwota 200 tys. zł solidarnie, po połowie: Urząd Gminy w Chojnicach

i poszczególne Sołectwa.

Termin realizacji: do 30 czerwca br.

IV. OŚWIATA, SPORT

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej tzw. „Jaskółeczki” w Pawłowie – etap II.

Wartość łączna: ok. 1 055 182 złotych

Wykonawca: Firma „WOKOP ”Wojciech Drewczyński.

Zakres: projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22×44 m w ramach realizacji kompleksowego „Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych tzw. Jaskółeczek” przy wszystkich szkołach Gminy Chojnice. Inwestycja w Pawłowie obejmuje także przesunięcie i założenie nowej nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie powstającej „Jaskółeczki”.

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski w Gdańsku w ramach „Programu Budowy Infrastruktury

Sportowej na terenie Województwa Pomorskiego „ – 430 tys. złotych.

Środki gminne – pozostała kwota.

Termin realizacji: 15 czerwca br.

2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach.

Wartość zadania: 2,1 mln złotych.

Zakres: projekt obejmuje docieplenie fundamentów ścian nadziemnych oraz ścian piwnic. Przewiduje także wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz osuszanie ścian piwnic. Poza tym zostanie zbudowana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej a na dachu budynku zostaną zainstalowane za wartość 240 tys. zł, ogniwa fotowoltaiczne jako źródła energii elektrycznej dla potrzeb naszej Szkoły. W ramach tego projektu w szkole zostanie także stworzony nowy system oświetlenia energooszczędnego typu LED za wartość ok. 90 tys. złotych.

Źródło finansowania: 85% to środki unijne w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej” oraz

rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowsko Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

(tzw. MOF) w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie

dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020.

15% środki gminne.

Inwestor: Gmina Chojnice.

Termin realizacji: do końca br.

3. Termomodernizacja budynku stołówki i biblioteki szkolnej w Swornegaciach.

Wartość inwestycji: ok 100 tys. złotych.

Zakres: inwestycja obejmuje docieplenie ścian i dachu budynku, wymiana stolarki okienno-drzwiowej oraz nową elewację.

Termin realizacji: do końca sierpnia br.

Inwestor: Gmina Chojnice.

4. Inwestycje w kapitał ludzki. Projekt: Stawiamy na edukację.

Tytuł projektu: Stawiamy na edukację

Wartość projektu: 3,77 mln złotych

Zakres: Przedmiotem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w zakresie matematyki, informatyki i j. obcych) z wykorzystaniem TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) u 1 740 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Chojnice, oraz podniesienie kompetencji u 100 nauczycieli w stosowaniu TIK oraz metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności. Projekt przewiduje m.in.:

 • Szkolenia dla nauczycieli:

  – metody i formy organizacyjne w kształtowaniu i rozwijaniu k.k. oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów

  – podniesienie kompetencji cyfrowych (TIK) oraz wykorzystanie narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK do nauczania przedmiotowego

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki i j. obcych dla uczniów Sz.P. i Gimnazjów
 • Uruchomienie pracy szkół na platformie edukacyjnej opartej na wolnych licencjach
 • Konkurs matematyczno-informatyczno-językowy dla uczniów
 • Wyjazdy edukacyjne – do Centrum Hewelianum, Centrum Nauki Eksperyment
 • Edukacyjne programy wakacyjne dla uczniów – 5-cio dniowe półkolonie. Tematyka zajęć związana z podnoszeniem kompetencji kluczowych
 • Doposażenie bazy szkół – cyfrowe pracownie mobilne – Zakup mobilnych pracowni (po 28 tabletów na szkołę z oprogramowaniem) dla 11 szkół wraz ze stacjami ładującymi.Wkład własny Gminy Chojnice – 5% – będzie to wkład niepieniężny (w postaci wynajmu

  sal na realizację zajęć dla uczniów).

Źródła finansowania 95% wartości projektu to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji ogólnej.

Termin realizacji: 2017/2018 rok

V. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

1. Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z parkingiem w Charzykowach.

Wartość inwestycji: ok. 2 mln złotych.

Zakres: projekt obejmuje budowę nowego Ośrodka Zdrowia (podobny obiekt jaki powstał wcześniej w Ogorzelinach) w centrum miejscowości na działce za byłym już rozebranym budynkiem poczty. Teren ten obejmuje powierzchnię 4 800 m2, na którym to zgodnie z funkcją zapisaną w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego oprócz obiektu związanego z ochroną zdrowia ma powstać ogólnodostępny parking na 80 aut wraz z wybudowaniem krótkiej ulicy komunikującej ten obszar z sąsiednimi ulicami.

Etap I 0,5 mln złotych

Budowa Ośrodka Zdrowia (stan surowy)

Termin realizacji: bieżący rok

Źródła finansowania: Gmina Chojnice – 1,5 mln złotych,

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice – 0, 5 mln złotych

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin realizacji: 2017/2018 rok

2.Projekt budowy Remizy Strażackiej OSP w Swornegaciach (w sąsiedztwie Zespołu Szkół) – wartość ok 20 tys. złotych

3. Projekt rozbudowy Remizy OSP w Ogorzelinach – wartość ok. 10 tys. złotych.

VI. KULTURA

   1. Kompleksowa przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Moszczenicy. Wartość: 233 708 złotych

Zakres: wymiana stolarki okienno-drzwiowej, zmiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę w kolorze ceglastoczerwonym, dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych oraz jego termomodernizacja.

Wykonawca: Firma „Witex” z Czarnego.

Termin realizacji: do 31 marca br.

Źródło finansowania: środki gminne.

   1. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze

Wartość: ok. 100 tys. złotych

Zakres: wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę, remont stropu nad świetlicą, pojawi się płyta żelbetowa wraz z dociepleniem, montaż okien dachowych, schody stropowe, kominy.

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Termin realizacji: do końca br.

Źródło finansowania: środki gminne.

 1. Amfiteatry w Charzykowach i w Swornegaciach. Wymiana desek na obu scenach.

Wartość: ok. 30 tys. złotych

Termin realizacji: do końca maja br.

VII. POZOSTAŁE PRZEDSIEWZIĘCIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE W 2017 ROKU.

1. Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej na trasie Nieżychowice- Kamionka.

Wartość projektu – 46 125 złotych.

2. Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej na trasie Pawłowo – Silno

Wartość dokumentacji: 38 745 złotych.

3. Dokumentacja na budowę ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego (promenada) w Charzykowach.

Wartość projektu: 12 300 złotych.

4. Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy – ulica Parkowa do zjazdu w kierunku Granowa.

Wartość projektu: 9 225 złotych.

5. Dokumentacja przebudowy mola i kąpieliska w Charzykowach.

Wartość projektu: 54 664 złotych.

6. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Chojniczki-Charzykowy.

Wartość projektu: 17 220 złotych.

VIII. INWESTYCJE SOŁECKIE

GMINA CHOJNICE szczycąca się największymi tzw. „kontami sołeckimi” w naszym kraju docenia ogromną rolę, potencjał i zaangażowanie Mieszkańców naszych wszystkich 34 Sołectw w rozwój społeczno-gospodarczy swoich miejscowości, sołectw a tym samym w rozwój naszej pięknej Gminy Chojnice.

Potwierdzeniem tego mogą być kolejne 2 Uchwały Rady Gminy w Chojnicach o podwyższeniu środków będących w dyspozycji naszych sołectw w okresie 2 ostatnich lat, tj. w okresie trwania tej kadencji. Przypominam, że Rada Gminy w Chojnicach swoją Uchwałą z 2015 roku podniosła wysokość kont sołeckich z dniem 1 stycznia 2016 roku, a kolejną Uchwałą z 28 października 2016 roku podniosła podstawę naliczania o kolejne 15 zł na Mieszkańca rocznie począwszy od 1 stycznia tego roku. Łączna wartość środków finansowych naliczanych sołectwom na ten rok wynosi 1 786 595 złotych. Obecnie około 50% pieniędzy poszczególne Sołectwa przeznaczają na budowę infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, oświetlenie uliczne) wspomaganej przez Samorząd Gminy poprzez „Programu budowy dróg lokalnych na terenie gminy Chojnice w układzie 1:1”.

W ramach tego Programu w 2016 r. zbudowano kilka kilometrów dróg lokalnych, osiedlowych m.in. w Nieżychowicach, Powałkach, Lichnowach czy też w Angowicach. W tym roku kolejne Sołectwa, często wspierane finansowo przez swych Mieszkańców przygotowują się we współpracy z Gminą do budowy kolejnych lokalnych dróg osiedlowych w ramach „Programu 1:1”. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym Mieszkańcom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na ternie naszej gminy lub działających na rzecz naszej Gminy za to wszystko co robicie. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, Waszym wysiłkom i pracy nasze miejscowości są coraz ładniejsze i przyjemniejsze do codziennego zamieszkiwania i życia. W tym gronie ludzi najbardziej zaangażowanych, oddanych naszej Społeczności Gminy znajdują się na pewno Sołtysi, Radni Gminni i Sołeccy, pracownicy samorządowy i pracownicy jednostek podległych Samorządowi Gminnemu. W tym gronie zauważam wielu wspaniałych strażaków, sportowców, pracowników kultury i wiele osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym naszej Gminy.

To między innymi dzięki takim Ludziom mamy przyjemność mieszkać w najpiękniejszej gminie w Polsce. A gmin w Polsce mamy 2 480.