Konta sołeckie po nowemu
Grudzień 7, 2015

Konta sołeckie po nowemu. Najwyższe konta w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy uchwały Rady Gminy w Chojnicach obowiązują nowe zasady naliczania tzw. Kont sołeckich czyli środków będących w bezpośredniej dyspozycji Samorządów Wiejskich. Sołectwa na terenie których działają placówki (świetlice, domy kultury) w strukturach naszego Gminnego Ośrodka Kultury mają naliczone kwoty rocznie na jednego mieszkańca – 70 zł (wcześniej 60 zł) natomiast pozostałe sołectwa – 100 zł na mieszkańca. Do tej pory była to kwota 80 zł. Naliczone budżety sołeckie są więc iloczynem liczby mieszkańców zamieszkałych w danym sołectwie na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz kwot (70 lub 100) według zasad przedstawionych powyżej. W najbliższym czasie po konsultacjach z Radnymi i Sołtysami chcemy przedstawić kolejny wariant naliczania kont sołeckich. W mniejszych sołectwach, gdzie funkcjonują świetlice GOK-u, dopuszczamy zatrudnienie instruktorów na 1/4 etatu (dziś w większości jest 1/2 etatu). Oznacza to, że instruktor byłby w tej placówce 2 – 3 razy w tygodniu świadcząc pracę 10 godzin. W pozostałe dni tygodnia to Samorząd Wiejski decyduje o sposobie udostępniania świetlicy dla swych Mieszkańców. W tym wariancie, sołectwo otrzymałoby nie jak dziś 70 zł a 85 zł na mieszkańca.
Łączna suma środków finansowych naliczona dla 34 sołectw na 2016 rok wynosi 1 498 740 zł co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy kwotę 83,20 złotych. Jest to kwota prawie 4 krotnie wyższa od kont sołeckich funkcjonujących na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz.301). To oznacza, że Gmina Chojnice na 2 480 gmin w Polsce ma obecnie najwyższe konta sołeckie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, najwięcej pieniędzy przekazuje do bezpośredniej dyspozycji Mieszkańców poszczególnych sołectw. Moim zdaniem, pieniądze sołeckie są doskonałą formą funduszy obywatelskich, bo to Mieszkańcy bezpośrednio na Zebraniach Wiejskich lub przez swych przedstawicieli w Radach Sołeckich decydują o sposobie zainwestowania tych środków. To Mieszkańcy lub ich przedstawiciele decydują o kolejności realizacji inwestycji w poszczególnych miejscowościach. To nie Urząd Gminy a sołectwo decyduje o kolejności budowy dróg w danej wsi. Można przyjąć, że ok 1/2 środków sołeckich jest na przestrzeni ostatnich lat przekazywane na różne inwestycje ze szczególnym naciskiem na budowę nowych dróg. Uważam, że pieniądz publiczny im bliżej Obywatela tym racjonalniej jest wydatkowany.
Po wprowadzeniu wyższych kont sołeckich decyzją Samorządów Wiejskich prawdopodobnie co rocznie ok. 0,75 mln zł środków finansowych będzie przeznaczana na budowę nowej infrastruktury drogowej (drogi z polbruku lub asfaltu, chodniki, oświetlenie uliczne). Przede wszystkim w ramach sprawdzonego i świetnie funkcjonującego już od kilku lat na terenie naszej gminy „Programu budowy dróg lokalnych 1:1”, który zakłada, że do każdej złotówki przeznaczonej przez sołectwa lub osoby prywatne do budowy dróg lokalnych, osiedlowych, Gmina Chojnice dokłada kolejną. Oznacza to, że każdego roku prawie 1,5 mln zł przeznaczane jest (będzie) na budowę kolejnych dróg osiedlowych we współpracy z Samorządami Wiejskimi i naszymi Mieszkańcami. Mieszkańcy naszej gminy poprzez dystrybucję środków finansowych oddanych do ich dyspozycji na tzw. kontach sołeckich i przy uwzględnieniu „Programu budowy dróg na terenie gminy Chojnice” decydują bezpośrednio na Zebraniach Wiejskich o inwestycjach drogowych na poziomie wszystkich nakładów inwestycyjnych naszego Samorządu w 2016 roku.
Pieniądze sołeckie nie wykorzystane w danym roku przez Sołectwa automatycznie przechodzą na rok kolejny. Pozwala to Samorządom Wiejskim na kumulację (oszczędzanie) środków na konkretne inwestycje, których to wartość przekracza roczne możliwości

  • Gospodarka odpadami - strona otworzy się w nowym oknie
funduszu sołeckiego.

Z. Szczepański