Konsultacje w sprawie zmiany „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
Styczeń 26, 2015
- Otwiera zewnętrzny link w nowym oknie

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.        „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118             z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, przedkłada tym podmiotom projekt Uchwały Rady Gminy w Chojnicach dot. zmiany „Programu współpracy gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, celem konsultacji.
Uwagi, wnioski oraz opinie dot. zmian Programu można składać nie dłużej niż 8 dni od umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (zakładka aktualności) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl (zakładka aktualności), a więc do dnia 03 lutego 2015 roku:
1.     Osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
2.     Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl,
3.    Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.                                                                                                               Wójt
                                                                                        dr inż. Zbigniew SzczepańskiProjekt uchwały do pobrania:
Projekt uchwały (195kB) word