Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie składania wniosków na nowe okresy w świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych
Czerwiec 26, 2019

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie składania wniosków na nowe okresy w świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

 

 

Wnioski na nowe okresy świadczeniowe o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego („Rodzina 500 plus”)
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

oraz

 • świadczenia dobry start, przysługującego raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny, można składać:
 • w formie elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.,
 • w formie tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 2019 r.
 • Uwaga: Zmiana zasad przyznawania świadczenia wychowawczego (500+). Od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

  Należy złożyć jeden wspólny wniosek – zarówno na dzieci, na które nie jest pobierane świadczenie 500+, jak i na dzieci, na które jest przyznane świadczenie 500+.

  Ważne: Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) na dziecko, na które nie było ono pobierane, zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.

  W formie elektronicznej wnioski o:

1) świadczenie wychowawcze można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  • PUE ZUS, tj. platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

   

2) świadczenie dobry start można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

   

3) pozostałe świadczenia można składać za pomocą utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portaluEmp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),

Zachęcamy do składania drogą elektroniczną zwłaszcza wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie dobry start, ponieważ w przypadku tych wniosków tylko w szczególnych sytuacjach jest wymagane załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów.

Zalecamy również jednoczesne złożenie wniosków o świadczenie wychowawcze i świadczenie dobry start (jeżeli przysługują), ponieważ ułatwi to ich weryfikację.

Do przyznania pozostałych świadczeń wymagane jest ustalenie dochodu, co wiąże się często z koniecznością załączenia do wniosku dodatkowych dokumentów, np. potwierdzających utratę i/lub uzyskanie dochodu (jeżeli takie sytuacje miały miejsce), oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych (jeżeli członkowie rodziny uzyskali w tzw. roku bazowym taki dochód).

Ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od terminu złożenia wniosku.

W przypadku:

 1. Świadczenia wychowawczego (500+) – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2019 r. do maja 2021 r. – spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31.10.2019 r. (w przypadku tzw. „pierwszych dzieci”, na które nie było wcześniej przyznane świadczenie wychowawcze, z wyrównaniem za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.);
 • jeżeli we wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik (w przypadku tzw. „pierwszych dzieci”, na które nie było wcześniej przyznane świadczenie wychowawcze, również z wyrównaniem za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.), nastąpi do 30.11.2019 r.;
 • jeżeli w październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik i listopad nastąpi do 31.12.2019 r.

Jeżeli wniosek wpłynie później niż w październiku, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku, np.:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, nastąpi do 31.01.2020 r.;
 • jeżeli w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik i listopad, nastąpi do 28.02.2020 r.;
 • jeżeli w styczniu 2020 r.– ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, listopad i grudzień, nastąpi do 28.02.2020 r.;

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2019 r. do września 2020 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31.10.2019 r.;
 • jeżeli we wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik, nastąpi do 30.11.2019 r.;
 • jeżeli w październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik i listopad nastąpi do 31.12.2019 r.

Jeżeli wniosek wpłynie później niż w październiku, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku, np.:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, nastąpi do 31.01.2020 r.;
 • jeżeli w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik i listopad, nastąpi do 28.02.2020 r.;
 • jeżeli w styczniu 2020 r.– ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, listopad i grudzień, nastąpi do 28.02.2020 r.;

3. Zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres zasiłkowy, trwający od listopada 2019 r. do października 2020 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30.11.2019 r.;
 • jeżeli we wrześniu lub październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za listopad, nastąpi do 31.12.2019 r.;
 • jeżeli w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za listopad, grudzień i styczeń, nastąpi do 28.02.2020 r.

Jeżeli wniosek wpłynie później niż w listopadzie, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku, np.:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za listopad, nastąpi do 28.02.2020 r.;

4. Świadczenia dobry start – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30.09.2019 r.;
 • jeżeli we wrześniu, październiku lub listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 listopada 2019 r. – nie zostanie rozpatrzony.

Wzory wniosków i pozostałe druki (uwaga: wprowadzono do nich zmiany):

 • w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej:

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego ,  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 • w formie papierowej – będą dostępne w siedzibie ośrodka w sierpniu br.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w tym na temat:

W przypadku pojawienia się trudności związanych z wypełnianiem wniosku lub innych związanych z realizacją ww. świadczeń zachęcamy do skorzystania z pomocy pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych tut. ośrodka, obsługujących mieszkańców gminy w poszczególnych rejonach działania http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=194.

Zobacz także:

Broszura 500+  (pobierz)

Informator Rodzina 500+ (pobierz)

Skrócony Informator o 500+ (pobierz)