Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu br.
Sierpień 25, 2017

Rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, które w wyniku tego zdarzenia poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)  i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W pierwszym okresie są przyznawane zasiłki celowe w wysokości do 6 000 zł.

W kolejnych będą rozpatrywane sprawy osób/rodzin, które poniosły większe straty.

Osoby, które dotąd nie zgłosiły w tut. ośrodku pomocy społecznej takiej potrzeby mogą złożyć wniosek osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. 31 Stycznia 56a, pok. 014, lub u jednego z pracowników socjalnych, albo telefonicznie pod numerem 052 3973496.

Jednym z warunków przyznania pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Osoba, która otrzymała pomoc powinna przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, z kwoty przyznanego zasiłku – zgodnie z punktami 15 i 16 rozdziału I załączonych niżej Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Załączniki:

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 24 czerwca 2016 r. (pobierz)

oraz

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r. (pobierz)