Klauzule informacyjne

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przepisy prawa na podstawie, których przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
 • Art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.)
 • Art. 47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.)
 • Przepis szczególny: Rozdział VII KPA p.n. Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dzu z 2018 r p.647)
 • ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo Przedsiębiorcy
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • ROBOTY PUBLICZNE – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 67 ust. 1, art. 57 ust. 2.
 • Warunki zabudowy i cele publiczne :ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
 • Ewidencja wniosków o warunkach zabudowy
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.).
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
 • Rejestr opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
 • Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018 poz. 800)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 poz. 1785 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 poz. 1892)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 poz. 1821)
 • Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) art. 24 h.
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1464 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 754).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. 2010 nr 98, poz. 634)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 27 stycznia 2015 r. w spr. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych ARiMR (Dz.U. Z 2015 r. poz. 187 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.).
 • Rozdział VII KPA p.n. Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U., poz. 1123, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DZ. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.)
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Ustawa z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.  U.  z  2017r., poz.  1405 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z2005 r. poz. 1390), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy par. 2.1 i par. 7.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.u. Z 2016 r. poz. 487).
 • Dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest: art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych: art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Dotacje na modernizacje istniejących studni: art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 j.t. z pózn. zm.) ; § 1 pkt 1 i 2, § 2, 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 102, poz. 1812 z 2004r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz.755, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25.08. 2004 w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków, par. 7 (Dz.U. nr 312 z dnia 25.08.2004, poz. 2153).
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów
 • Art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22.03.2018 o zmianie ustawy -Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2018 r. poz.651).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 t.j z dnia 2017.01.30, poz. 180)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2018 t.j z dnia 2018.04.20, poz. 755).
 • Art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 142).