Karta Dużej Rodziny – informacje

Komunikat w sprawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2015 r. sprawy związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zostały przekazane do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach – zwanego dalej GOPS, ul. 31 Stycznia 56a,
89 – 600 Chojnice, parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach.

Karta Dużej Rodziny przysługuje – niezależnie od dochodów – członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, w tym:

 • rodzicom ( także: małżonkom rodzica, rodzicom zastępczym i/lub osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka ) – dożywotnio,
 • dzieciom/młodzieży – do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom/młodzieży od 18. roku życia do 25. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
 • dzieciom/młodzieży bez ograniczeń wiekowych – na okres ważności orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieciom/młodzieży umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • osobom w wieku od 18. roku życia do 25. roku życia, które nadal przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, a w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia wydawany jest płatny duplikat. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 9,78 zł.

Opłacie w wysokości 9,21 zł podlega także wydanie Karty, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY I JEJ DUPLIKATU

Karta Dużej Rodziny i jej duplikat przyznawana jest na wniosek, który w imieniu rodziny, może złożyć pełnoletni jej członek. Formularz wniosku do pobrania tutaj, druk wniosku dostępny jest także w siedzibie GOPS. Mieszkańców gminy Chojnice prosimy o składanie wniosków u Pani Agnieszki Theil, pok. 01 (parter), oraz Pan Adrian Senger, pok. 012 tel. 52 3973496 wew. 367.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga:

Członek rodziny wielodzietnej zobowiązany jest do:

 • okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu zweryfikowania uprawnień do przyznania i korzystania z Karty Dużej Rodziny lub wydania jej duplikatu,
 • niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, zmian zawartych w niej danych lub zmiany miejsca zamieszkania,
 • niezwłocznego zwrotu Karty Dużej Rodziny w przypadku stwierdzenia – w decyzji administracyjnej –utraty prawa do jej posiadania lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów obowiązującego   prawa.

 

Uprawnienia przysługujące członkom rodzin posiadającym Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z wielu zniżek i ulg oferowanych przez instytucje publiczne, jak i przedsiębiorców prywatnych na terenie całego kraju – jest ich już ponad 1000, wśród nich, m.in., sklepy sieci Carrefour, banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios. Dzięki Karcie Dużej Rodzin osoby z rodzin wielodzietnych otrzymały również zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

UWAGA!

Zniżki u partnerów Karty zostają aktywowane w kolejnym dniu po odebraniu Karty (po zaktualizowaniu przez partnera bazy danych o wydanych Kartach)

Pełna lista firm – niemal każdego dnia aktualizowana – które przyznają uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

http://www.pnbt.com.pl/karta_duzej_rodziny_w_parku_narodowym_bory_tucholskie-56,1356,55

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wydanie jej duplikatu
 2. Oświadczenie rodzica
 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
 4. Załącznik dot. karty elektronicznej
 5. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej
 6. Objaśnienia do wniosku

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zostac-partnerem