INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIERŻAWY GRUNTU NA STOISKA HANDLOWE W KROJANTACH 02 WRZEŚNIA 2018 ROKU
Lipiec 27, 2018

Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe w miejscowości  Krojanty  na terenie działki przeznaczonej na  stoiska handlowe  podczas imprez towarzyszących obchodom  79 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 02.09.2018 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt   w tut.  Urzędzie Gminy w Chojnicach i podpisać umowę dzierżawy oraz opłacić czynsz dzierżawny w zależności od zajmowanej powierzchni.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy).
 • Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży.
 • Niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość,  szerokość  m2)
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 26 sierpnia 2018 roku.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 3. Dokumentami upoważniającym do wystawienia stoiska w Krojantach są: pisemna zgoda organizatora na wystawienie stoiska handlowego, podpisana umowa dzierżawy na fragment terenu działki oraz  dokument potwierdzający dokonanie opłaty za przedmiot dzierżawy. (Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów, skutkować będzie usunięciem z terenu działki).
 4. Opłatę za dzierżawę gruntu można wpłacać (po uzyskaniu pisemnej zgody z Urzędu Gminy                        w Chojnicach) najpóźniej w dniu 02.09.2018 roku osobie upoważnionej do poboru czynszu dzierżawnego.
 5. Lokalizację stoisk wskażą w dniu 02.09.2018 r. roku odpowiednie służby wyznaczone przez Wójta Gminy Chojnice.
 6. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych (stoiska te będą usuwane)
 7. Wjazd na teren przeznaczony pod działalność handlową – od godz. 8.oo w dniu 02.09.2018 r.
 8. Czynsz dzierżawny za zajęcie 1m2 powierzchni wynosi 15 zł.

UWAGA!  ZABRANIA SIĘ HANDLU EMBLEMATAMI, ZNAKAMI I AKCESORIAMI PROPAGUJĄCYMI TOTALITARYZM (Handlujący tym asortymentem będą usuwani przez służby porządkowe).

Kontakt:          Mirosława Perszewska

                          Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a tel. (052) 3972129

                          e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl  lub  mirka@gminachojnice.com.pl