Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki wielorodzinne
Grudzień 5, 2019

W dniu 2 listopada 2018 r. Gmina Chojnice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki wielorodzinne”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach w ramach konkursu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

Dofinansowaniem objęte zostały zadania dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie danych zawartych we wnioskach mieszkańców przyjęto, że roczne zużycie węgla kształtuje się na poziomie 26,5 Mg, a moc obecnie używanych źródeł ciepła określono na 77 kW. Mieszkańcy zdecydowali, że podstawowym paliwem po modernizacji będzie gaz sieciowy oraz drewno (pellet). Najważniejszym jednak parametrem jest planowany do uzyskania poziom redukcji zanieczyszczeń, który w ramach niniejszego projektu szacowany jest na poziomie 2,243 Mg/rok.

Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 100 000,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 30 000,00 zł (30%)

Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Chojnice – 5 000,00 zł (5%)

www.wfosigw.gda.pl

—————————————————————————————————————————

Sprawozdanie z realizacji projektu

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pn. „Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki wielorodzinne”. Ostatecznie w ramach projektu dofinansowaniem objętych zostało 7 zadań z zakresu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Udało się osiągnąć lepszy efekt ekologiczny niż zakładano pierwotnie. Na podstawie danych zawartych przez mieszkańców w rozliczeniach z wykonania zadania uzyskano redukcję na poziomie 3,134 MG/rok.

Należy, zatem przyjąć, że zmiana systemu ogrzewania z węglowego na jeden z ekologicznych przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia postawionych zamierzeń z zakresu czystego powietrza. Mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery to lepsza jakość życia mieszkańców. Działania te są jednym ze znaczących elementów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie.

Realizacja inwestycji przyczynia się do osiągnięcia docelowych standardów ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie wprowadzania pyłów do powietrza oraz zmniejszenia poziomu niektórych substancji w powietrzu takich jak: benzen, SO2, NOx, CO, CO2, NO2, pył zawieszony PM10, (których dopuszczalne poziomy dopuszczalne, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2019 poz. 1931).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją zawierającą informacje o projektach Gminy Chojnice z zakresu Czystego Powietrza dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W prezentacji ujęto m.in.  kwestię niskiej emisji i zagrożeń jakie niesie za sobą, zanieczyszczeń jakie są emitowane na skutek niskiej emisji, szkodliwych produktów spalania  oraz dobre praktyki, wskazówki użytkowania domowych pieców i kotłów.

Prezentacja czyste powietrze