Czyste Powietrze również w Gminie Chojnice
Listopad 3, 2017

Informujemy, że projekt Gminy Chojnice pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice” otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w kwocie 214 280,00 zł. Planowany koszt kwalifikowany całego projektu wynosi 857 143,00 zł

Projekt dotyczy modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych rozwiązań (kotłami opalanymi gazem lub biomasą).

Należy podkreślić, że Polska w ostatnim czasie odnotowuje kolejne niechlubne rekordy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Mylne jest stwierdzenie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają przede wszystkim spaliny z kominów przemysłowych. Zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń przez paleniska dużej mocy spowodowały, że obecnie zanieczyszczenie powietrza w Polsce w dużym stopniu wynika z działania indywidualnych kotłowni z kotłami na paliwa stałe. Niewielka wysokość kominów sprawia, że szkodliwe substancje pozostają w najbliższej okolicy – są emitowane niemal wprost do płuc mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest „niska emisja” – czyli ulatnianie się produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji znajdujących się na wysokości poniżej 40 m.

To właśnie sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe stanowi główne źródło zanieczyszczeń powietrza. Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Produkty spalania węgla, a nierzadko śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach najróżniejszych typów przyczyniają się w głównej mierze do tak złego stanu polskiego powietrza.

Szkodliwymi produktami spalania są:

 • dwutlenek węgla CO2,
 • tlenek węgla CO,
 • tlenki azotu NOx,
 • dwutlenek siarki SO2,
 • wielopierściniowe węglowodory aromatyczne WWA (benze(a)pirenu),
 • lotne związki organiczne LZO (ozon O3 – wynik wtórnego zanieczyszczenia oddziaływania LZO),
 • dioksyny,
 • metale ciężkie( kadm, ołów, nikiel, arsen),
 • pyły zawieszonePM2,5 oraz PM10.

 

Należy podkreślić, że negatywne skutki długotrwałego wdychania toksycznego powietrza ponosi cały organizm, w tym układ krążenia i układ nerwowy. Stopień, w jakim zanieczyszczone powietrze wpłynie na nasze zdrowie zależy też od wieku, już występujących chorób, czasu ekspozycji na zanieczyszczenia i ich stężenia. Nie zmienia to jednak faktu, że silne zanieczyszczenie atmosfery zwiększa ryzyko:

 • chorób układu oddechowego, w tym astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii, kataru, kaszlu, bólów gardła;
 • chorób układu krążenia (miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zawału);
 • dolegliwości ze strony układu nerwowego, w tym problemów z pamięcią, koncentracją, częstszych zachowań depresyjnych, następuje też szybsze starzenie się układu nerwowego a nawet większe ryzyko choroby Alzheimera, nowotworów (w tym szczególnie raka płuc, gardła i krtani) – wg WHO 30 proc. zapadalności na choroby nowotworowe związane jest ze skażeniem środowiska.

 

Konieczne jest, zatem podjęcie skutecznych działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji w tym zakresie. Takie działania podjęła również Gmina Chojnice zgłaszając swój udział w konkursie „Czyste powietrze Pomorza”. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery – zgodnie z przyjętymi założeniami i jednocześnie zachęci pozostałych mieszkańców gminy Chojnice do wymiany obecnych kotłów opalanych węglem.

Przeprowadzono otwarty nabór wniosków dla mieszkańców, którzy byli zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia na wymianę źródła ogrzewania w swoich domach.  W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłynęły do tutejszego Urzędu 93 wnioski. Ze względu na poziom redukcji do udziału w konkursie zakwalifikowano 60 lokalizacji (z najwyższą planowaną redukcją emisji zanieczyszczeń), w których zostaną wymienione źródła ogrzewania.

 

Poniżej wzór wniosku o rozliczenie zadania:

wzór wniosku o rozliczenie zadania