Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2019

Lipiec 9, 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Chojnicach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2.  Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]
z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby
organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do
minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych
na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla
osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie
paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym
równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
3.  Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności
gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są
przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w
schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia
usług firm zewnętrznych (np. catering).
4.  W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się
w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa
niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla
1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg).
W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup
artykułów spożywczych.
5.  W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe
można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę
opakowań.
6.  W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów
spożywczych do potrzeb rodzin .
7.  Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, dalej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

 

KOMUNIKAT GOPS nowe okresy w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych 2020-2021

Lipiec 3, 2020
Strona 1
Strona 2

Wzory wniosków i pozostałe druki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Informacje na temat świadczeń i procedur ich przyznawania znajdują się pod adresem:

http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=337

Rejony działania pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych:

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=194

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

Czerwiec 18, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 24, 25 i 26 czerwca 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

Maj 20, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 27, 28 i 29 maja 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

 

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2019

Kwiecień 27, 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

INFORMACJA O WYDAWANIU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2019

Kwiecień 16, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 23, 24 i 27 kwietnia 2020 r., w godzinach od 8-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

 

Informacja dotycząca obecnego funkcjonowania systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w gminie Chojnice

Kwiecień 8, 2020

 Sposób kontaktu z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

Przewodniczący Zespołu – p. Adam Modrzejewski – kontakt telefoniczny pod nr 600 882 634 lub 52 397 35 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach – kontakt telefoniczny pod nr 52 397 34 96 lub 52 396 38 40, e-mail gops@gminachojnice.com.pl

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy gminy Chojnice, pomimo ograniczonego kontaktu osobistego, mogą dalej kontaktować się z następującymi gminnymi jednostkami:

 • Punktem Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice,
 • Samorządowym Ośrodkiem Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice,

tel. 600 882 634 lub 52 397 35 74,

oraz korzystać z pomocy pozostałych współpracujących instytucji, takich jak:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnicach, tel. 607 306 144, e-mail ngo@powiat.chojnice.pl
 2. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, tel. 52 397 35 74 www.opr-chojnice.pl
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, 52 334 44 80, e-mail pcpr@infochojnice.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej, tel. 52 334 44 91, e-mail pik@infochojnice.pl (psycholog) pcpr.infochojnice.pl

 1. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, tel. 52 39 56 105, e-mail chojnice@gd.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Charzykowach, tel. 52 39 56 231 lub 52 39 56 230

 1. Sąd Rejonowy w Chojnicach – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, tel. 52 39 52 765 e-mail kuratorzy@chojnice.sr.gov.pl
 1. Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, tel. 52 397 92 97 www.przychodnia.gminachojnice.com.pl
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach, 52 334 44 60 lub 52 334 44 64 (doraźne dyżury psychologów/psychoterapeutów) www.ppp-chojnice.pl
 1. INTERIOS Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chojnicach, tel. 798 742 794, e-mail chojnice@interios.org.pl www.interios.org.pl
 1. Centrum Medyczne PROMEDICA Ośrodek Wsparcia Psychicznego, tel. 52 396 74 87 lub 52 397 40 33 e-mail info@promedicachojnice.pl www.promedicachojnice.pl

Przypominamy także o możliwości skorzystania z pomocy ogólnopolskiej np. poprzez Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (telefon działa całą dobę, 7 dni w tygodniu). Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest także linia 800 100 100.

Bezpłatna aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” to nowe narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Opieka wytchnieniowa – przedłużenie terminu

Kwiecień 2, 2020

Osoby, które chciałyby skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać taką potrzebę do 20.04.2020 r.

Komunikat o możliwości zgłaszania się do Programu Opieka wytchnieniowa został zamieszczony na stronie internetowej gminy Chojnice 25.03.2020 r.