Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Grudzień 7, 2017

logo na stronę internetową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W dniach 13 i 14 grudnia 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

IGD Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” osoby:

– w wieku od 18 do 29 lat,

– niepracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),

– nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

opiekun-w-żlobku lub klubie dziecięcym

Organizator oferuje:

– bezpłatny udział w szkoleniu,

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

– grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,

– płatny staż 997 zł netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Listopad 16, 2017

logo na stronę internetową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W dniach 23 i 24 listopada 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Październik 24, 2017

logo na stronę internetową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 2 i 3 listopada 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2017

Wrzesień 29, 2017

logo na stronę internetową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W dniach 10 i 11 października 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

ZMIANA WYTYCZNYCH POPŻ Podprogram 2017

Wrzesień 15, 2017

logo na stronę internetową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Z dniem 13 września 2017 r. zmianie uległy Wytyczne IZ w zakresie POPŻ Podprogram 2017.
Na podstawie wprowadzonych zmian do zestawu rocznego produktów planowanych do przekazania odbiorcom pomocy żywnościowej dodane zostały 2 nowe produkty:
– miód wielokwiatowy – 0,4 l na osobę,
– kabanosy wieprzowe – 0,36 kg na osobę.
Na chwilę obecną zestaw obejmuje 21 produktów spożywczych, które będą dystrybuowane równomiernie w całym Podprogramie 2017.

 

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu br.

Sierpień 25, 2017

Rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, które w wyniku tego zdarzenia poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)  i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W pierwszym okresie są przyznawane zasiłki celowe w wysokości do 6 000 zł.

W kolejnych będą rozpatrywane sprawy osób/rodzin, które poniosły większe straty.

Osoby, które dotąd nie zgłosiły w tut. ośrodku pomocy społecznej takiej potrzeby mogą złożyć wniosek osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. 31 Stycznia 56a, pok. 014, lub u jednego z pracowników socjalnych, albo telefonicznie pod numerem 052 3973496.

Jednym z warunków przyznania pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Osoba, która otrzymała pomoc powinna przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, z kwoty przyznanego zasiłku – zgodnie z punktami 15 i 16 rozdziału I załączonych niżej Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Załączniki:

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 24 czerwca 2016 r. (pobierz)

oraz

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r. (pobierz)