Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Zaproszenie do udziału w programie „Koperta życia” w gminie Chojnice

Listopad 28, 2019

Zaproszenie do udziału w programie „Koperta życia” w gminie Chojnice

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków o wydanie pakietu „Koperta życia”.

Koperta życia” to gminny program osłonowy, realizowany już w wielu gminach, adresowany do osób powyżej 60 roku życia, osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie bezpośredniemu zagrożeniu życiu i zdrowiu. Przystępując do Programu ułatwia się jednostkom ratownictwa medycznego podjęcie właściwych czynności medycznych, zwłaszcza w sytuacji gdy utrudniony lub ograniczony jest kontakt osobisty. „Koperta życia” czyli karta informacyjna z podstawowymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia, danymi osób do kontaktu oraz o przyjmowanych lekach, zapakowana w plastikowa kopertę, umieszczana jest
w oznakowanej naklejką lodówce. Naklejka z charakterystycznym logo programu na lodówce jest sygnałem dla ratowników, że w tym miejscu znajdują się cenne informacje o osobie potrzebującej pomocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, pokój 012.

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu

Wniosek o wydanie pakietu „Koperta życia”

Klauzula informacyjna

Poniżej podgląd załączników:

Regulamin Programu Koperta życia
Wniosek Koperta życia
Klauzula informacyjna Koperta Życia

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Październik 17, 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Celem programu jest m. in. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z ogłoszeniem ww. programu zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy asystenta o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych w godzinach pracy  Urzędu Gminy, pokoje nr 011, 012, 013 i 014 do dnia 21 października br. do godziny 900.

Więcej Informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 52  397 34 96.

Link do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Opieka Wytchnieniowa

Wrzesień 26, 2019

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pn. „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza czy załatwić sprawę w urzędzie.

 

Całkowity koszt zadania to 64 800 zł, w tym: 51 840 zł to kwota uzyskanej dotacji, a 12 960 zł to wymagany (20%) wkład własny gminy.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 18 osób, tj. 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 9 dzieci niepełnosprawnych, w okresie wrzesień-grudzień 2019r. w ilości 120 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 

 1. Dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 1. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

 

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym, stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,
o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującym się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafia do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

 

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

 

Wnioski przyjmują pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, zgodnie z miejscem zamieszkania osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia, w pokojach
nr: 011, 012, 013 i 014, w godzinach pracy Ośrodka.

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 52 397 34 96.

KARTA OCENY STANU PACJENTA

Wniosek – opieka wytchnieniowa

klauzula informacyjna Opieka Wytchnieniowa

ogłoszenie – opieka wytchnieniowa

ogólna zgoda przetwarzanie danych

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie składania wniosków na nowe okresy w świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

Czerwiec 26, 2019

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie składania wniosków na nowe okresy w świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

 

 

Wnioski na nowe okresy świadczeniowe o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego („Rodzina 500 plus”)
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

oraz

 • świadczenia dobry start, przysługującego raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny, można składać:
 • w formie elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.,
 • w formie tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 2019 r.
 • Uwaga: Zmiana zasad przyznawania świadczenia wychowawczego (500+). Od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

  Należy złożyć jeden wspólny wniosek – zarówno na dzieci, na które nie jest pobierane świadczenie 500+, jak i na dzieci, na które jest przyznane świadczenie 500+.

  Ważne: Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) na dziecko, na które nie było ono pobierane, zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.

  W formie elektronicznej wnioski o:

1) świadczenie wychowawcze można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  • PUE ZUS, tj. platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

   

2) świadczenie dobry start można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

   

3) pozostałe świadczenia można składać za pomocą utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portaluEmp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),

Zachęcamy do składania drogą elektroniczną zwłaszcza wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie dobry start, ponieważ w przypadku tych wniosków tylko w szczególnych sytuacjach jest wymagane załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów.

Zalecamy również jednoczesne złożenie wniosków o świadczenie wychowawcze i świadczenie dobry start (jeżeli przysługują), ponieważ ułatwi to ich weryfikację.

Do przyznania pozostałych świadczeń wymagane jest ustalenie dochodu, co wiąże się często z koniecznością załączenia do wniosku dodatkowych dokumentów, np. potwierdzających utratę i/lub uzyskanie dochodu (jeżeli takie sytuacje miały miejsce), oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych (jeżeli członkowie rodziny uzyskali w tzw. roku bazowym taki dochód).

Ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od terminu złożenia wniosku.

W przypadku:

 1. Świadczenia wychowawczego (500+) – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2019 r. do maja 2021 r. – spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31.10.2019 r. (w przypadku tzw. „pierwszych dzieci”, na które nie było wcześniej przyznane świadczenie wychowawcze, z wyrównaniem za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.);
 • jeżeli we wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik (w przypadku tzw. „pierwszych dzieci”, na które nie było wcześniej przyznane świadczenie wychowawcze, również z wyrównaniem za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.), nastąpi do 30.11.2019 r.;
 • jeżeli w październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik i listopad nastąpi do 31.12.2019 r.

Jeżeli wniosek wpłynie później niż w październiku, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku, np.:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, nastąpi do 31.01.2020 r.;
 • jeżeli w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik i listopad, nastąpi do 28.02.2020 r.;
 • jeżeli w styczniu 2020 r.– ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, listopad i grudzień, nastąpi do 28.02.2020 r.;

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2019 r. do września 2020 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31.10.2019 r.;
 • jeżeli we wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik, nastąpi do 30.11.2019 r.;
 • jeżeli w październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik i listopad nastąpi do 31.12.2019 r.

Jeżeli wniosek wpłynie później niż w październiku, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku, np.:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, nastąpi do 31.01.2020 r.;
 • jeżeli w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik i listopad, nastąpi do 28.02.2020 r.;
 • jeżeli w styczniu 2020 r.– ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik, listopad i grudzień, nastąpi do 28.02.2020 r.;

3. Zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres zasiłkowy, trwający od listopada 2019 r. do października 2020 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30.11.2019 r.;
 • jeżeli we wrześniu lub październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za listopad, nastąpi do 31.12.2019 r.;
 • jeżeli w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za listopad, grudzień i styczeń, nastąpi do 28.02.2020 r.

Jeżeli wniosek wpłynie później niż w listopadzie, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku, np.:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za listopad, nastąpi do 28.02.2020 r.;

4. Świadczenia dobry start – złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:

 • jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30.09.2019 r.;
 • jeżeli we wrześniu, październiku lub listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 listopada 2019 r. – nie zostanie rozpatrzony.

Wzory wniosków i pozostałe druki (uwaga: wprowadzono do nich zmiany):

 • w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej:

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego ,  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 • w formie papierowej – będą dostępne w siedzibie ośrodka w sierpniu br.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w tym na temat:

W przypadku pojawienia się trudności związanych z wypełnianiem wniosku lub innych związanych z realizacją ww. świadczeń zachęcamy do skorzystania z pomocy pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych tut. ośrodka, obsługujących mieszkańców gminy w poszczególnych rejonach działania http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=194.

Zobacz także:

Broszura 500+  (pobierz)

Informator Rodzina 500+ (pobierz)

Skrócony Informator o 500+ (pobierz)

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?”

Czerwiec 4, 2019

W dniu 3 czerwca br. miała miejsce uroczystość rozdania nagród w konkursie plastycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?”.

Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowiło jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Konkurs został podzielony na dwie kategorie PLAKAT oraz ULOTKA. Zwycięskie prace konkursowe zostały przekazane do profesjonalnego druku w formie plakatu edukacyjnego oraz ulotki.

W ramach konkursu do Zespołu wpłynęło 31 prac, w tym w kategorii PLAKAT – 18 prac, natomiast w kategorii ULOTKA – 13 prac. Prace wpłynęły z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice – ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi (7 prac), Szkoły Podstawowej w Kłodawie (4 prace), Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach (7 prac), Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach (8 prac), Szkoły Podstawowej w Pawłowie (5 prac).

Na spotkanie zostały zaproszone dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Chojnice, które uczestniczyły w konkursie, wraz z rodzicami, nauczycielami plastyki oraz dyrektorami szkół.

W uroczystości wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. Władze gminy reprezentowała p. Lucyna Zawiszewska – Sekretarz gminy Chojnice, która wraz z Przewodniczącym Zespołu p. Adamem Modrzejewskim wręczała dyplomy i podziękowania uczestnikom konkursu.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Chojnice do obejrzenia wystawy wszystkich złożonych w konkursie prac. Wystawa znajduje się w łączniku pomiędzy budynkami Urzędu Gminy w Chojnicach oraz Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników:

Nagrody główne:

1/ Agata Jaśtak, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi – w kategorii plakat

2/ Amelia Zielińska, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach – w kategorii ulotka

Wyróżnienia:

– w kategorii plakat:

3/ Kinga Hamernik, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

4/ Dominika Hławniak, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

5/ Zuzanna Stanke, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

6/ Julia Piekarska, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

7/ Viktorija Ramančik, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

8/ Nikola Wojcieszak, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

9/ Maja Synak, Szkoła Podstawowa w Pawłowie

– w kategorii ulotka:

10/ Kinga Trzeciak, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

11/ Aleksander Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

12/ Krystian Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Sporządziły:

Agnieszka Theil
Maria Wierzbowska