Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kwiecień 3, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,
 • przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów.

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy będą przygotowywać potrawy z wykorzystaniem produktów, które są przekazywane w ramach pomocy żywnościowej.

 Warsztaty odbędą się dnia 27.04.2017 r. w godz. 12.30-14.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, przy ul. Angowickiej 45.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

Ruszyła rekrutacja do projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

WDZ_logo_zEFS2 i rek

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach 22.09.2016 r. rozpoczęły REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników do Projektu oraz złożenia formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy).

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu można również pobrać:

– w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice,

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,

89-600 Chojnice –  u pracowników socjalnych (parter budynku UG – pok. 011, 012, 013, 014)

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), które ukończyły 30 r.ż. i należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

do wzięcia udziału w projekcie. Swoje działania kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących (miejsce zamieszkania oznacza, zgodnie z art. 25 k.c., miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie do 7.04.2017r.

 

 

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stypendia SPES -grafika 2017-2

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

                                   1% KRS: 00000 14574

                                    Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Szkolenia i staże dla osób bez pracy – spotkanie już 22 marca

Marzec 15, 2017
WDZ_logo_1-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby w wieku powyżej 30 r.ż., pozostające bez zatrudnienia na spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, które odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach (III piętro).

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach, w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz o bieżących spotkaniach będą się pojawiać na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl (w aktualnościach), jak również na facebooku https://www.facebook.com/Aktywizacja-zawodowa-LGR-Morenka-1766484073616342/, a także na niniejszej stronie internetowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Marzec 9, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W dniach 16 i 17 marca 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

WARSZTATY W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH PO PŻ PODPROGRAM 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016

W dniach 2,7,9 oraz 16 lutego, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 8 warsztatów, w tym:
– 6 praktycznych warsztatów kulinarnych,
– 2 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 111 osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

Uczestnicy warsztatów, wspólnie przygotowując potrawy, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Spotkania kończyły się wspólną degustacją przygotowanych dań.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Luty 17, 2017
bezpieczny i aktywny senior logotypy CMYK-02

 

 

 

 

W grudniu rozpoczęła się kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowana przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poświęcona bezpieczeństwu i aktywności osób starszych.

Filary kampanii:

 • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, takich jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, dyskryminacja ze względu na wiek. Celem kampanii jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych;
 • Aktywność – szeroko rozumiana: zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

 

Z założeniami kampanii BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

 

Poniżej załączone są, możliwe do przeglądania i pobrania, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej materiały dotyczące kampanii:

 1. Film – „Bezpieczny i Aktywny Senior” pobierz
 2. Ulotka – „Jak wybrać bezpieczna placówkę całodobowej opieki” pobierz
 3. Informator – „Założenia kampanii Bezpieczny i Aktywny Senior” pobierz