Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?”

Czerwiec 4, 2019

W dniu 3 czerwca br. miała miejsce uroczystość rozdania nagród w konkursie plastycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?”.

Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowiło jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Konkurs został podzielony na dwie kategorie PLAKAT oraz ULOTKA. Zwycięskie prace konkursowe zostały przekazane do profesjonalnego druku w formie plakatu edukacyjnego oraz ulotki.

W ramach konkursu do Zespołu wpłynęło 31 prac, w tym w kategorii PLAKAT – 18 prac, natomiast w kategorii ULOTKA – 13 prac. Prace wpłynęły z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice – ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi (7 prac), Szkoły Podstawowej w Kłodawie (4 prace), Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach (7 prac), Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach (8 prac), Szkoły Podstawowej w Pawłowie (5 prac).

Na spotkanie zostały zaproszone dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Chojnice, które uczestniczyły w konkursie, wraz z rodzicami, nauczycielami plastyki oraz dyrektorami szkół.

W uroczystości wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. Władze gminy reprezentowała p. Lucyna Zawiszewska – Sekretarz gminy Chojnice, która wraz z Przewodniczącym Zespołu p. Adamem Modrzejewskim wręczała dyplomy i podziękowania uczestnikom konkursu.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Chojnice do obejrzenia wystawy wszystkich złożonych w konkursie prac. Wystawa znajduje się w łączniku pomiędzy budynkami Urzędu Gminy w Chojnicach oraz Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników:

Nagrody główne:

1/ Agata Jaśtak, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi – w kategorii plakat

2/ Amelia Zielińska, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach – w kategorii ulotka

Wyróżnienia:

– w kategorii plakat:

3/ Kinga Hamernik, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

4/ Dominika Hławniak, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

5/ Zuzanna Stanke, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

6/ Julia Piekarska, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

7/ Viktorija Ramančik, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

8/ Nikola Wojcieszak, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

9/ Maja Synak, Szkoła Podstawowa w Pawłowie

– w kategorii ulotka:

10/ Kinga Trzeciak, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

11/ Aleksander Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

12/ Krystian Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Sporządziły:

Agnieszka Theil
Maria Wierzbowska

 

Nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Maj 17, 2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR
NA KANDYDATA NA KURATORA DLA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się
z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Kuratorem  może zostać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Zadania:

  • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku
    i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Wynagrodzenie:

Kurator nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Na żądanie kuratora, Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora.

W przypadku, gdy osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto zażądał ustanowienia kuratora.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia, w siedzibie tut. Ośrodka lub drogą mailową na: gops@gminachojnice.com.pl z dopiskiem: „Kandydat na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a lub pod nr telefonu: 52/396 38 40 lub 52/397 34 96
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Oświadczenie kandydata na kuratora

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Maj 16, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 29 i 30 maja 2019 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018

Kwiecień 20, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018

W dniu 6 kwietnia, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 2 warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 52 osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów,
przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
– zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania
w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli nowe wiadomości, m.in.:
– poznali skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce,
– potrafią wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się
do marnowania produktów spożywczych,
– zapoznali się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów
spożywczych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kwiecień 17, 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 25 i 26 kwietnia 2019 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Marzec 25, 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

– uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów,
przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
– zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej
przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.:

– poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce,
– będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które
przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych,
– zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów
spożywczych.

HARMONOGRAM:
16.04.2019 r.
godz.   9.30-11.30
godz. 12.00-14.00

Warsztaty odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, III piętro, sala konferencyjna.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.