Archiwa kategorii: Komunikaty

Komunikat dla podatników VAT

Październik 18, 2017
JPK-ekran_HD

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018 r.) deklaracje VAT należy składać jedynie w formie elektronicznej1 za pośrednictwem aplikacji E-deklaracje dostępnej na stronie (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).

Ponadto począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018 r.) wszyscy czynni podatnicy podatku od towarów i usług będą zobowiązani do wysyłania do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów informacji o wystawionych i przyjętych do odliczenia fakturach VAT2 tzw. Jednolity Plik Kontrolny JPK_ VAT (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). Przepisy nakazują wysyłkę plików w każdym przypadku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego informacja dotyczy.

Z zasadami wysyłki pliku dla podatników nie korzystających z usług profesjonalnych biur rachunkowych lub programów księgowych można się zapoznać korzystając z prezentacji dostępnej pod adresem http://www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chojnicach zakładka Komunikaty/Jak przygotować i wysłać plik JPK_VAT lub pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7f41d7ab-7dd8-4c07-9c6e-9eaaabc5e895&groupId=764034

Do wysyłki JPK_VAT – wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy – niezbędne jest podpisanie pliku:

  • podpisem elektronicznym kwalifikowanym (płatnym) lub
  • profilem zaufanym (bezpłatnym), który można uzyskać za pośrednictwem platformy EPUAP (link https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta) lub wykorzystując bankowość elektroniczną.

 

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach prosi o zapoznanie się z powyższymi obowiązkami i odpowiednie przygotowanie do ich realizacji poprzez np. instalację aplikacji, potwierdzenie profilu zaufanego podczas najbliższej wizyty w urzędzie skarbowym (box 15 lub pokój nr 6) lub w zakładzie ubezpieczeń społecznych (po wcześniejszej rejestracji konta – patrz link powyżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 52 3965 479,                  52 3965478.

 

1 – art.99 ust.11b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1221 z późn. zmianami)
w związku z art.16 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz.2024)

2 – art.82§1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.201
z późn. zmianami) w związku z art.6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 846)

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty

Październik 13, 2017
logogminy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że: zgodnie z decyzją nr HK-6025-1-o-6/17 z dnia 13.10.2017r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lichnowy obsługującego następujące miejscowości: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty WODA NADAJE SIĘ DO PICIA.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ocena jakości wody

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

         Gmina Chojnice informuje o możliwości zakupu drewna opałowego:

-sosna w cenie brutto 53 zł/mp

-drewno liściaste (dąb, klon i inne) w cenie brutto 80 zł/mp

Drewno jest zlokalizowane w miejscowości Lotyń. Koszt transportu ponosi kupujący.

W sprawie zakupu można kontaktować się z Panem Arkadiuszem Kubczakiem tel. 696 497 957.

Komunikat ZUS – „Tydzień Przedsiębiorcy” – zmiany w opłacaniu składek ZUS

Wrzesień 6, 2017
150px-ZUS_logo.svg

Zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i sposoby radzenia sobie

z długiem w ZUS  to tylko część  tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”.

Odbędzie się on w całym kraju pomiędzy 11, a 15 września.

Na przedsiębiorców z Chojnic  i okolic czekają dyżury ekspertów.

Wszystkie odbędą się w chojnickim Inspektoracie  ZUS przy ul. Łużyckiej 20.

Harmonogram przedstawia się następująco:

  1. Poniedziałek 11 września – Porady eksperckie dla prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obowiązków wobec ZUS oraz w zakresie sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,
  2. Wtorek 12 września - Porady eksperckie w zakresie form pomocy oferowanych przez ZUS w spłacie należności z tytułu składek,
  3. Środa 13 września - Porady eksperckie w zakresie nowych zasad opłacania składek do ZUS od 01.01.2018 r. Od tej daty przedsiębiorcy otrzymają jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą wpłacać,
  4. Czwartek 14 września – Porady eksperckie dla osób wystawiających elektroniczne zwolnienia lekarskie – e-ZLA
  5. Piątek 15 września - Porady eksperckie z zakresu świadczeń krótkoterminowych z ZUS -.

Wszystkie dyżury odbędą się w godzinach od 10 do 12.

 

jd

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu br.

Sierpień 25, 2017

Rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, które w wyniku tego zdarzenia poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)  i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W pierwszym okresie są przyznawane zasiłki celowe w wysokości do 6 000 zł.

W kolejnych będą rozpatrywane sprawy osób/rodzin, które poniosły większe straty.

Osoby, które dotąd nie zgłosiły w tut. ośrodku pomocy społecznej takiej potrzeby mogą złożyć wniosek osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. 31 Stycznia 56a, pok. 014, lub u jednego z pracowników socjalnych, albo telefonicznie pod numerem 052 3973496.

Jednym z warunków przyznania pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Osoba, która otrzymała pomoc powinna przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, z kwoty przyznanego zasiłku – zgodnie z punktami 15 i 16 rozdziału I załączonych niżej Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Załączniki:

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 24 czerwca 2016 r. (pobierz)

oraz

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r. (pobierz)