Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

REMONT DRÓG GMINNYCH.

Listopad 15, 2019

W dniu 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy – Lichnowy Wybudowanie”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowach przy ul. Zacisznej 2, 89-620 Chojnice na kwotę 616.207,61 zł. Wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową oraz 84 miesięczny okres gwarancji za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu.

W dniu 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na budowę i przebudowę 3 dróg na terenie gminy Chojnice”

Za najkorzystniejsze dla każdej z trzech części uznano oferty złożone przez „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Widokowej 21, 89-606 Charzykowy na kwotę 508 947,52. Wykonawca zaoferował najniższe ceny ofertowe oraz 72-miesięczne okresy gwarancji za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu. Cena na poszczególne części przedstawia się następująco:

Część nr 1 „Budowa ul. Bocznej w miejscowości Ogorzeliny” – 196.614,55

Część nr 2 „Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej w miejscowości Kłodawa – etap I” – 83.555,13

Część nr 3 „Przebudowa ul. Pogodnej w Ciechocinie” – 228.777,84

W dniu 14 listopada 2019 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Roboty Ziemne Dariusz Sala z siedzibą w Sławęcinie przy ul. Dworcowej 12 na kwotę 2.183.256,29 zł. Wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową oraz 72 miesięczny okres gwarancji za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu.

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. pom. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej).

Październik 25, 2019

KOMUNIKAT

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

o udziale społeczeństwa w opracowaniu

uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”)

 

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

 

Zarząd Województwa Pomorskiego

zawiadamia, że:

 

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”).

 

Z treścią projektu przedmiotowej uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od  24 października do 29 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

 1. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania:

 • w Gdańsku dnia 12 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1,
 • w Słupsku dnia 14 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13,
 • w Kościerzynie dnia 22 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 29.11.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu  tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Tekst projektu uchwały antysmogowej

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARTOŁOMIU po REMONCIE

Październik 21, 2019

W czwartek (17.10.2019 r.) odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie świetlicy wiejskiej w Czartołomiu, którego dokonał Wójt Gminy Chojnice, sołtys sołectwa Czartołomie- Jarcewo oraz zaproszeni goście.

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku zapytania cenowego był Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic. Koszt robót w Czartołomiu:

– roboty umowne     91.130,27 zł

– roboty dodatkowe   5.287,25 zł

W kresie letnim Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach wykonał kapitalne roboty remontowe w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Czartołomiu, w celu poprawienia jej  funkcjonalności  oraz poprawy stanu technicznego. Był to pierwszy , tak duży remont w tej placówce od momentu jej powstania.

W celu wygospodarowania „kącika kuchennego” przeorganizowano układ funkcjonalny pomieszczeń. Zaplecze kuchenne połączone zostało bezpośrednio z salą świetlicy. W sali świetlicy zdemontowano od lat nie używany kominek, który w tego typu obiekcie nie powinien się znajdować.

Niezbędne było wykonanie nowych podłączeń wodno-kanalizacyjnych w zapleczu kuchennym oraz instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie.  Zamontowano nowe drzwi zewnętrzne i 2 szt. drzwi wewnętrznych oraz okienko w zapleczu kuchennym. W sanitariacie i zapleczu kuchennym na fragmentach ścian wykonano płytkowanie. Całość malowana farbami lateksowymi, wykończenie ścian tapetą z włóknem szklanym. Wykonano w całości nową instalację elektryczną.

W ramach prac ofertowych wykonano wzmocnienie spękanej ściany szczytowej poprzez wklejenie w ścianę żebrowanych prętów. Podczas robót okazało się, że ściana ta nie posiada wieńca i nie jest powiązana z dachem. W ramach robót dodatkowych uzgodniono wzmocnienie w formie stalowej ramy zwieńczonej pod stropodachem belką. Elementy stalowe z dwuteowników 160 połączone poprzez spawanie. Całość obudowana płytami gipsowo-kartonowymi.

Wykonano także zabezpieczenie połaci dachu (smołowianie) oraz dojazd do pomieszczeń świetlicowych.

Zdjęcia z otwarcia świetlicy wiejskiej dzięki uprzejmości Czasu Chojnic.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Październik 17, 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Celem programu jest m. in. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z ogłoszeniem ww. programu zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy asystenta o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych w godzinach pracy  Urzędu Gminy, pokoje nr 011, 012, 013 i 014 do dnia 21 października br. do godziny 900.

Więcej Informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 52  397 34 96.

Link do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

NAGRODY WÓJTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Październik 14, 2019

Dnia 11 października 2019 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański  w obecności  przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Kontek , przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki Józefa  Kołaka   i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Anity Sznajder wręczył nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody otrzymali:

 1. Zdzisław Bucław – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

Szkoła Podstawowa  w  Charzykowach

 1. Paulina Stanisławska – nauczyciel

Szkoła  Podstawowa  im. Przyjaciół Ziemi w  Kłodawie

 1. Celina Drewek – nauczyciel

Szkoła Podstawowa  w  Lichnowach

 1. Grażyna Piekarska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach

 1. Sabina Baczyńska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich  w Nowej Cerkwi

 1. Katarzyna Helisz – nauczyciel

Szkoła Podstawowa  im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

 1. Danuta Pilacka – nauczyciel

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

 1. Dorota Żychska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Silnie

 1. Robert Kornatowski – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

 1. Ryszard Kontek – nauczyciel