Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

Kolejne laptopy dla naszych uczniów

Czerwiec 15, 2020

Kolejne laptopy dla naszych uczniów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 Gmina Chojnice zakupiła 36 laptopów, które posłużą do zdalnego nauczania. Zostaną one przekazane do szkół podstawowych Gminy Chojnice, a następnie udostępnione uczniom, w szczególności tym z rodzin wielodzietnych (3+).

Wartość otrzymanego grantu wynosi 104 999,76 zł.

Projekt „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Grudzień 31, 2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR
NA KANDYDATA NA KURATORA DLA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się
z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Kuratorem  może zostać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Zadania:

  • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku
    i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Wynagrodzenie:

Kurator nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Na żądanie kuratora, Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora.

W przypadku, gdy osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto zażądał ustanowienia kuratora.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia, w siedzibie tut. Ośrodka lub drogą mailową na: gops@gminachojnice.com.pl z dopiskiem: „Kandydat na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a lub pod nr telefonu: 52/396 38 40 lub 52/397 34 96
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Oświadczenie kandydata na kuratora

POMOC FINANSOWA GMINY CHOJNICE dla POWIATU CHOJNICKIEGO i MIASTA CHOJNICE

Grudzień 27, 2019

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy w Chojnicach 20 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wręczył Staroście Chojnickiemu Markowi Szczepańskiemu czek na kwotę 5 mln zł na remonty i przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Chojnice.

Czek również na kwotę 5 mln zł otrzymał Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, który podczas sesji przedstawił informacje na temat utworzenia transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach. Rada Gminy w Chojnicach podjęła jednogłośnie uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na powyższe zadanie dla Miasta Chojnice.

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Na XII sesji 20 grudnia 2019 r., która odbyła się w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Swornegaciach, Rada Gminy w Chojnicach jednogłośnie – 15 głosami za – przyjęła BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Zgodnie z Uchwałą nr XII/189/2019 Gminy Chojnice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok na kolejny rok zaplanowano:

DOCHODY w wysokości 185.725.958 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 175.343.848,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie – 10.382.110,- zł

WYDATKI w wysokości 167.257.882 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 98.740.335,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 68.517.547,- zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości 18.468.076 zł.

Na najważniejsze zadania inwestycyjne na terenie gminy Chojnice w 2020 roku zaplanowano 68 mln zł.

Budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok znajdą Państwo pod linkiem:
http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=494&bip_id=3651

NARADA WÓJTA GMINY CHOJNICE Z SOŁTYSAMI

Grudzień 23, 2019

W dniu 18 grudnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Rejs” w Charzykowach odbyła się przedświąteczna narada sołtysów, w której na zaproszenie Wójta Gminy Chojnice,  oprócz pracowników Urzędu Gminy Chojnice i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, uczestniczyli także zaproszeni goście, członkowie Zarządu Powiatu Chojnickiego: Stanisław Skaja, Stefania Majewska Kilkowska, radni powiatowi: Mateusz Łangowski Państwo Joanna i Stanisław Swiniarscy z Fundacji Ochrony Zwierząt, Pani Krystyna Kijek – Pełnomocnik Wójta Gminy Chojnice ds. Organizacji Szarży pod Krojantami, Pan Bartosz Bluma – Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chojnicach, Pan st. kpt. Błażej Chamier Ciemnski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, Pan Mariusz Pliszka z Rejonu Dystrybucji ENEA w Chojnicach oraz Pan Józef Januszewski – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Chojnicach.

Tematem narady był budżet gminy Chojnice na 2020 rok, bieżące sprawy funkcjonowania sołectw i Gminy Chojnice.

PROJEKTOWANIE BUDOWY SIECI GAZOWNICZEJ NA TERENIE GMINY CHOJNICE

Grudzień 18, 2019

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Chojnicach w obecności zaproszonych gości, tj. Sylwii Surowiec – Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego,Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Renaty Sulińskiej-Bogusz Kierownika Działu Obsługo Klienta z PSG w Gdańsku, Burmistrza Czerska – Przemysława Biesek-Talewskiego, Andrzeja Mazura przedstawiciela burmistrza Kamienia Krajeńskiego, w obecności sołtysów, radnych oraz przedsiębiorców dyskutowano o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego poprzez projektowanie budowy sieci gazowniczej na następujących odcinkach (obszarach) gminy Chojnice z uwzględnieniem miejscowości sąsiednich gmin:

Kierunek 1

LIPIENICE – NOWA CERKIEW – JEZIORKI – RYTEL

Kierunek 2

LIPIENICE – PAWŁÓWKO – PAWŁOWO

Kierunek 3

CHOJNICE – NIEŻYCHOWICE – DORĘGOWICE – ZAMARTE

Według wstępnej analizy ekonomicznej opłacalności, tj. zwrotu poniesionych nakładów do lat 30 przeprowadzonej przez Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku te wymienione kierunki rozbudowy sieci, a przez to nasi mieszkańcy i firmy, mają ogromną szansę na „błękitne paliwo” w perspektywie 2-3 lat.

OTWARCIE DROGI W KLAWKOWIE

Grudzień 9, 2019

W piątek (06.12.2019 r.) nastąpiło oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Klawkowie, którego dokonali Starosta Chojnicki Marek Szczepański, Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański i sołtys sołectwa Klawkowo Ludwika Pokojska. W uroczystości wzięli udział radni Gminy Chojnice, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach. Droga powyższa na odcinku 560 metrów została poszerzona do 6 metrów, jak również zbudowano ciąg pieszo-rowerowy.

Wykonawcą inwestycji była firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., a jej koszt wyniósł 1 816 724,16 zł. Powiat Chojnicki otrzymał 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast Gmina Chojnice przeznaczyła na to zadanie 478 660 zł.