Archiwa kategorii: Aktualności

Punkt zbiórki darów dla poszkodowanych w nawałnicy

Sierpień 17, 2017
010

W Zespole Szkół w Nowej Cerkwi zorganizowano punkt zbiórki darów dla poszkodowanych i służb porządkujących teren po nawałnicy.

Punkt zbiórki czynny jest od godziny 7:00 do 20:00.

 

„ARiMR uspokaja – rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności”

logogminy

Niektórzy rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we  wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Jeżeli rolnik nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) do których należy m.in. międzyplon ścierniskowy, wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

 • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);
 • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2017 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, składając zmianę do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie. Dodatkowo do zmiany do wniosku należy dołączyć “Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie” – otwórz

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona kara administracyjna w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeśli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Wzory dokumenty jakie powinny być składane w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności – otwórz

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mogą to być zatem dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności mogą być, np.:

 1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk;
 3. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 4. zaświadczenie o wystąpieniu pożaru – w przypadku szkód w uprawach lub płodach rolnych spowodowanych pożarem – wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku gdy, w zdarzeniu tym uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 5. protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta (np. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny), sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
 6. pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej;
 7. decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego;
 8. decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę epizootyczną albo zwierząt z gatunków zwierząt wrażliwych na daną chorobę epizootyczną;
 9. pisemne oświadczenie o wystąpieniu powodzi/zalania/huraganu sporządzone przez rolnika i potwierdzone przez dwóch świadków niebędących domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Domownik, w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, to osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Należy zaznaczyć, że obowiązek dostarczenia dowodów wystąpienia siły wyższej spoczywa na rolniku.

Beneficjent może w każdym momencie poinformować kierownika BP ARiMR, że wniosek o przyznanie płatności jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia. Wówczas nie jest narażony na nałożenie kar, chyba że rolnik został przed dokonaniem zgłoszenia o zmianach powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. W takim przypadku nie stosuje się kar administracyjnych w odniesieniu do tej części wniosku, co do których beneficjent poinformował właściwy organ na piśmie o dokonanych zmianach (art. 15 rozporządzenia (UE) nr 640/2014).

Przypominamy, że w ramach płatności na zazielenienie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m.in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania. Dodatkowo obszary międzyplonów nie obejmują uprawy zbóż ozimych, które są wysiewane jesienią zwykle do zbioru lub wypasu. Mieszankę należy wysiać w terminie:

 • od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo
 • od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego.

Inscenizacja Szarży pod Krojantami – odwołana

Sierpień 16, 2017
zaproszenie

Wójt Gminy Chojnice informuje, że w związku z piątkową nawałnicą i jej tragicznymi skutkami – planowane obchody 78. rocznicy Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami  (03.09.2017 r.) – część plenerowa zostaje odwołana. Odbędzie się jedynie część patriotyczno – religijna przy pomniku ułanów o godzinie 10:45.

Mobilne Centrum Odszkodowań

Przejście przez teren gminy Chojnice trąby powietrznej w nocy 11 sierpnia spowodowało uszkodzenia około 650 budynków w 21 sołectwach, płodów rolnych i mienia ruchomego. Obecny kataklizm był pierwszym w historii gminy w tym regionie w tak dużej skali. Wiele miejscowości pozbawionych było energii elektrycznej. W związku z tym Powszechny Zakład Ubezpieczeń uruchamia w dniu 17 i 18 sierpnia br. Mobilne Centrum Odszkodowań, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać szkody. 17 sierpnia autokar będzie stacjonował na parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi przy ulicy Szkolnej 1, natomiast 18 sierpnia w Silnie, na parkingu przy cmentarzu przed skrzyżowaniem na Ostrowite. Mobilne Centrum czynne będzie od godziny 10.00.

Gmina Chojnice utworzyła rachunek o nazwie “Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę”.

Nr rachunku: 46 8162 0003 0000 1531 2000 0070

Uprzejma prośba o pomoc i dopisanie “Nawałnica” w tytule przelewu.

Przelew z zagranicy: 

Nr rachunku:  GBWCPLPP  46 8162 0003 0000 1531 2000 0070

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Ostrzeżenie

Sierpień 14, 2017
5675

Wójt Gminy Chojnice informuje, że w związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych korzystanie ze ścieżek rowerowych jest w znacznym stopniu utrudnione i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób z nich korzystających.

XXV Sesja Rady Gminy

Sierpień 4, 2017
logogminy

9 sierpnia 2017 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy w Chojnicach.

Sesję zwołuje się w celu podjęcia uchwał niezbędnych dla prawidłowej pracy Urzędu.

Porządek obrad

Irmina Mrózek Gliszczyńska żeglarska mistrzyni świata w kl. 470 z Charzyków

Sierpień 2, 2017
DSCN4247

Irmina Mrózek Gliszczyńska mieszkanka Gminy Chojnice, zawodniczka klubu CHKŻ osiągnęła to, co nie udało się żadnej żeńskiej załodze w historii polskiego żeglarstwa. Żeglarka zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w kategorii żeglarskiej w klasie 470. W podziękowaniu za historyczne osiągnięcie Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański na spotkaniu w Urzędzie Gminy wręczył Pani Irminie kwiaty i list gratulacyjny oraz uhonorował medalistkę nagrodą.

Sołtys z 30-letnim stażem

Lipiec 28, 2017
DSCN4233

Tadeusz Leszczyński nieustannie od 30 lat – Sołtys Sołectwa Nowe Ostrowite (do 31 grudnia 2009 roku Ostrowite ZR). Podczas Kolegium Rady Gminy w dniu 28 lipca br. Wójt podziękował za długoletnią pracę na rzecz sołectwa, na rzecz Gminy Chojnice oraz życzył, aby społecznie wykonywana praca dawała jak najwięcej satysfakcji, a także motywowała innych do wspólnego działania dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Fot. Justyna Dziamecka