Budowa ścieżki rowerowej – odcinek od Nowego Dworu do miejscowości Ogorzeliny.

1111

W województwie pomorskim od lat obserwuje się wzrost emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz pogarszanie klimatu akustycznego. Te niekorzystne zmiany w dużej mierze są rezultatem stale rosnącego natężenia ruchu pojazdów. Zapełniają się główne ciągi komunikacyjne, rośnie ruch na drogach i ulicach lokalnych, w ostatnich latach także wzrasta liczba inwestycji i remontów. Wszystko to składa się na pogorszenie stanu środowiska, a co za tym idzie także jakości życia mieszkańców.

                Zrealizowana przez Gminę Chojnice zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej – odcinek od Nowego Dworu do miejscowości Ogorzeliny” jest niewątpliwie ekologiczną alternatywą dla ruchu pojazdów kołowych emitujących gazy spalinowe. Ma ona przede wszystkim przynieść efekt w postaci obniżonej emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów, a także obniżyć poziom hałasu w obszarze o dość gęstym zaludnieniu. Realizacja inwestycji w naszej ocenie przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Zwiększona atrakcyjność sąsiadujących z inwestycją obszarów wiejskich daje możliwość realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego także w przyszłości. Równie ważne są tutaj rezultaty związane z wzrostem bezpieczeństwa rowerzystów oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną.

                Na terenie naszej gminy od wielu lat prowadzimy proces inwestycyjny, którego efektem jest kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych, którymi mogą cieszyć się mieszkańcy i odwiedzający nas turyści. Spójne działania dotyczące rozwoju tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ludzi i samego środowiska.

Inwestycja polegała na budowie ścieżki rowerowej z kostki z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej betonowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G – etap I – odcinek od Nowego Dworu (km 6+297) do miejscowości Ogorzeliny (km 8+070). Długość ścieżki rowerowej to ~ 1.773 mb. Należy podkreślić, że zadanie to ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego i rowerowego poprzez:

  • wydzielenie trasy i wykonanie ścieżki rowerowej – oddzielenie ruchu rowerowego i kołowego,
  • poszerzenie chodnika ,
  • oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

                Zakładany efekt ekologiczny to przede wszystkim obniżenie ilości emitowanych do atmosfery szkodliwych gazów spalinowych oraz obniżenie poziomu hałasu. Do osiągnięcia tego efektu przyczynił się profesjonalnie przygotowany projekt budowlany, który został uzgodniony miedzy innymi w zakresie ochrony środowiska. Nad całością inwestycji czuwał ustanowiony przez inwestora inspektor nadzoru.

                Reasumując należy przyjąć, że udzielona przez WFOŚiGW w Gdańsku pożyczka stanowić będzie istotne wsparcie dla Gminy Chojnice, które pozwoli przeprowadzić opisywaną inwestycję ze znacznie mniejszym obciążeniem budżetu niż byłoby to możliwe z uwzględnieniem wyłącznie własnych środków finansowych.