Budowa ścieżki rowerowej do miejscowości Lichnowy współfinansowana w ramach pożyczki przez

 

WFOSiGW wersja kolor-01

ŚCIEŻKA ROWEROWA DO MIEJSCOWOŚCI LICHNOWY

 

W listopadzie 2013 roku zakończono zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2645 od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy, jako ekologicznej alternatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących gazy spalinowe. Całkowity koszt realizacji zadania to prawie 970 000 zł. Na realizację zadania Gmina Chojnice uzyskała dofinansowanie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 750 000 zł.

            W województwie pomorskim od lat obserwuje się wzrost emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz pogarszanie klimatu akustycznego. Te niekorzystne zmiany w dużej mierze są rezultatem stale rosnącego natężenia ruchu pojazdów. Zapełniają się główne ciągi komunikacyjne, rośnie ruch na drogach i ulicach lokalnych, w ostatnich latach także wzrasta liczba inwestycji i remontów. Wszystko to składa się na pogorszenie stanu środowiska, a co za tym idzie także jakości życia mieszkańców. Dotyczy to także mieszkańców Gminy Chojnice.

            Miedzy innymi z tego względu podjęto działania mające na celu realizację  zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2645 od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy, jako ekologicznej alternatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących gazy spalinowe” Ma ona przede wszystkim przynieść efekt w postaci obniżonej emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów, a także obniżyć poziom hałasu w obszarze o dość gęstym zaludnieniu. Realizacja inwestycji w naszej ocenie przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Zwiększona atrakcyjność sąsiadujących z inwestycją obszarów wiejskich daje możliwość realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego także w przyszłości. Równie ważne są tutaj rezultaty związane z wzrostem bezpieczeństwa rowerzystów oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną.

OPIS INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,0m wykonaną z asfaltobetonu długości 1.856,84 mb. W wykonanym projekcie ścieżkę dowiązano do istniejących chodników przy przystankach autobusowych chodnikami o szerokości 2,0m. Skrzyżowania dróg skorygowano, aby kąt przecięcia osi dróg był zbliżony do kąta prostego. Krawędzie jezdni na tych skrzyżowaniach wyokrąglono łukami o promieniu minimalnym R=6m. Rowy przydrożne zostały wyregulowane tak, aby zapewnić dobre odwodnienie ścieżki i jezdni drogi powiatowej. Przyjęto przekrój poprzeczny rowu: trapezowy oraz trójkątny. Pod zjazdami istniejącymi wykonano przepusty z rur betonowych o średnicy 400mm ze ściankami oporowymi prefabrykowanymi oraz zaprojektowano przepusty o średnicy 400mm na połączeniu rowów w miejscach przejścia uzbrojenia podziemnego.

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
 

            Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązanie zgodne jest z kierunkami działań wyznaczonymi w Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020. Zwłaszcza zaś z kierunkiem dotyczącym promowania i wspierania rozwiązań pozwalających na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz hałasu komunikacyjnego.

Wierzymy, że budowa przedmiotowej ścieżki skłoni mieszkańców południowej części naszej gminy do zmiany dotychczasowego środka transportu na rower. Przemawiają za tym bezdyskusyjne argumenty związane z ekologią, bezpieczeństwem i poprawą kondycji zdrowotnej. Należy wspomnieć, że jest to inwestycja, która była oczekiwana przez mieszkańców Gminy Chojnice już od dłuższego czasu. Warto podkreślić, że w bieżącym roku w Gminie Chojnice powstała nowa sieć ścieżek rowerowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych tzw. „Kaszubska Marszruta”. Planowana ścieżka do miejscowości Lichnowy stanie się więc jej naturalnym uzupełnieniem .

            Zakładany efekt ekologiczny to przede wszystkim obniżenie ilości emitowanych do atmosfery szkodliwych gazów spalinowych oraz obniżenie poziomu hałasu.

            Reasumując należy przyjąć, że udzielona przez WFOŚiGW w Gdańsku pożyczka stanowi istotne wsparcie dla Gminy Chojnice, które pozwoliło przeprowadzić opisywaną inwestycję ze znacznie mniejszym obciążeniem budżetu niż gdyby uwzględnić wyłącznie własne środki finansowe.