Aktualności Wydziału Programów Rozwojowych
Lipiec 18, 2019

Aktualności Wydziału Programów Rozwojowych

  1. W dniu 06.2019 roku zostały zawarte umowy na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice. Zamówienie to zostało podzielone na 2 części:

Część nr 1 – obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach Nowa Cerkiew, Powałki, Kruszka, Krojanty, Charzykowy, Lipienice, Pawłówko oraz Pawłowo.

Część nr 2 – obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Nieżychowice, Ciechocin, Ostrowite, Nowy Dwór, Cołdanki, Silno, Granowo, Doręgowice oraz Lichnowy.

Oba zadania za łączną kwotę 183.789,08 zł wykonuje „Magic Garden” Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości przy ul. Wyszyńskiego 60a.

Termin wykonania zadania jest dla obu części taki sam i został wyznaczony do dnia 30.08.2019 roku.

  1. W dniu 06.2019 roku miało miejsce podpisanie umowy na budowę ul. Sadowej w Lichnowach. Przedmiotem tego zamówienia jest budowa drogi dojazdowej wewnętrznej – ul. Sadowej o długości 172,96 m w miejscowości Lichnowy. Przedsięwzięcie w szczególności polega na wykonaniu jezdni (o szerokości 5,00 m) o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu chodnika (o szerokości 2,03 m) oraz zjazdów na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zadanie za kwotę 177.789,08 zł wykonuje firma Roboty Ziemne Dariusz Sala z siedzibą w Sławęcinie przy ul. Dworcowej 12.

Termin wykonania zamówienia to 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.

  1. Dobiegają końca procedury związane z wyborem najkorzystniejszych ofert na budowę 0,999 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze. (na to zadanie wpłynęło 5 ofert których ceny wahają się od kwoty 584.514,03 zł do 731.144,83 zł) oraz budowę 0,346 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze (na to zadanie wpłynęły 4 oferty których ceny wahają się od kwoty 188.294,53 zł do 234.466,54 zł).

Termin na wykonanie pierwszego z zadań to 50 dni, a drugiego 30 dni – od przekazania placu budowy

  1. W odpowiedzi na wszczęte w dniu 07.2019 roku przez Wydział postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach wpłynęła 1 oferta na każde z tych zamówień. Wykonawca zaproponował wykonanie zadania na warunkach jak niżej:

Dostawa wozu dla OSP w Swornegaciach

Wykonawca Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji
„Moto-Truck” Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 270,        25-116 Kielce

831.480,00 zł do 15.11.2019 r. 24    miesiące

 

Dostawa wozu dla OSP w Ogorzelinach

Wykonawca Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji
„Moto-Truck” Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 270,         25-116 Kielce

831.480,00 zł do 15.11.2019 r. 24    miesiące

Obecnie dobiegają końca procedury związane z wyborem ofert Wykonawcy jako najkorzystniejszych.

  1. W dniu 07.2019 roku Wydział wszczął przetarg na udzielenie gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 5.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojnice w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.  Zaplanowany koniec spłaty kredytu to 31.12.2026 roku.

Termin na składanie ofert w tym postępowaniu upływa w dniu jutrzejszym tj. 19.07.2019 roku o godz. 12.00.

  1. W dniu 07.2019 roku Wydział wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę I i II etapu ul. Dworcowej w Krojantach (od km 0+000,00 do km 0+743,00 oraz odcinka od km 0+743,00 do km 1+530,15). Zamówienie to w szczególności polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem.

Termin na składanie ofert w tym postępowaniu upływa w dniu 30.07.2019 roku o godz. 12.00. Termin na wykonanie zadania to 60 dni od przekazania placu budowy.