Zakończono zadanie usuwanie azbestu 2015
Listopad 26, 2015

 

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2015”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2015” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 37.523,00 zł oraz przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53.603,00 zł www.wfosigw-gda.pl. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Cześć 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zgodnie z umową zawartą dnia 29.07.2015r. pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a Gminą Chojnice, na realizację przedmiotowego zadania, wykorzystano dotację w wysokości 91.126,00 zł brutto. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 107.208,00 zł. W ramach zadania wykonywane były prace związane z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu z dwudziestu ośmiu budynków tj. demontaż płyt azbestowych, odebranie i transport azbestu do miejsca unieszkodliwienia. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 134,83 Mg, co stanowi około 10928,00 m² zdemontowanego pokrycia dachowego.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.