Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Wrzesień 4, 2020

Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada

na realizację zadania publicznego

Wsparcie dla NGO z gminy Chojnice

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: marcins@gminachojnice.com.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 11.09.2020 r.

SKM_C284e20090410090