Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

Nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Grudzień 31, 2019

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR
NA KANDYDATA NA KURATORA DLA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się
z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Kuratorem  może zostać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Zadania:

  • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku
    i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Wynagrodzenie:

Kurator nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Na żądanie kuratora, Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora.

W przypadku, gdy osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto zażądał ustanowienia kuratora.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia, w siedzibie tut. Ośrodka lub drogą mailową na: gops@gminachojnice.com.pl z dopiskiem: „Kandydat na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a lub pod nr telefonu: 52/396 38 40 lub 52/397 34 96
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Oświadczenie kandydata na kuratora

POMOC FINANSOWA GMINY CHOJNICE dla POWIATU CHOJNICKIEGO i MIASTA CHOJNICE

Grudzień 27, 2019

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy w Chojnicach 20 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wręczył Staroście Chojnickiemu Markowi Szczepańskiemu czek na kwotę 5 mln zł na remonty i przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Chojnice.

Czek również na kwotę 5 mln zł otrzymał Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, który podczas sesji przedstawił informacje na temat utworzenia transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach. Rada Gminy w Chojnicach podjęła jednogłośnie uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na powyższe zadanie dla Miasta Chojnice.

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Na XII sesji 20 grudnia 2019 r., która odbyła się w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Swornegaciach, Rada Gminy w Chojnicach jednogłośnie – 15 głosami za – przyjęła BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Zgodnie z Uchwałą nr XII/189/2019 Gminy Chojnice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok na kolejny rok zaplanowano:

DOCHODY w wysokości 185.725.958 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 175.343.848,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie – 10.382.110,- zł

WYDATKI w wysokości 167.257.882 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 98.740.335,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 68.517.547,- zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości 18.468.076 zł.

Na najważniejsze zadania inwestycyjne na terenie gminy Chojnice w 2020 roku zaplanowano 68 mln zł.

Budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok znajdą Państwo pod linkiem:
http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=494&bip_id=3651

NARADA WÓJTA GMINY CHOJNICE Z SOŁTYSAMI

Grudzień 23, 2019

W dniu 18 grudnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Rejs” w Charzykowach odbyła się przedświąteczna narada sołtysów, w której na zaproszenie Wójta Gminy Chojnice,  oprócz pracowników Urzędu Gminy Chojnice i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, uczestniczyli także zaproszeni goście, członkowie Zarządu Powiatu Chojnickiego: Stanisław Skaja, Stefania Majewska Kilkowska, radni powiatowi: Mateusz Łangowski Państwo Joanna i Stanisław Swiniarscy z Fundacji Ochrony Zwierząt, Pani Krystyna Kijek – Pełnomocnik Wójta Gminy Chojnice ds. Organizacji Szarży pod Krojantami, Pan Bartosz Bluma – Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chojnicach, Pan st. kpt. Błażej Chamier Ciemnski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, Pan Mariusz Pliszka z Rejonu Dystrybucji ENEA w Chojnicach oraz Pan Józef Januszewski – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Chojnicach.

Tematem narady był budżet gminy Chojnice na 2020 rok, bieżące sprawy funkcjonowania sołectw i Gminy Chojnice.

PROJEKTOWANIE BUDOWY SIECI GAZOWNICZEJ NA TERENIE GMINY CHOJNICE

Grudzień 18, 2019

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Chojnicach w obecności zaproszonych gości, tj. Sylwii Surowiec – Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego,Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Renaty Sulińskiej-Bogusz Kierownika Działu Obsługo Klienta z PSG w Gdańsku, Burmistrza Czerska – Przemysława Biesek-Talewskiego, Andrzeja Mazura przedstawiciela burmistrza Kamienia Krajeńskiego, w obecności sołtysów, radnych oraz przedsiębiorców dyskutowano o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego poprzez projektowanie budowy sieci gazowniczej na następujących odcinkach (obszarach) gminy Chojnice z uwzględnieniem miejscowości sąsiednich gmin:

Kierunek 1

LIPIENICE – NOWA CERKIEW – JEZIORKI – RYTEL

Kierunek 2

LIPIENICE – PAWŁÓWKO – PAWŁOWO

Kierunek 3

CHOJNICE – NIEŻYCHOWICE – DORĘGOWICE – ZAMARTE

Według wstępnej analizy ekonomicznej opłacalności, tj. zwrotu poniesionych nakładów do lat 30 przeprowadzonej przez Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku te wymienione kierunki rozbudowy sieci, a przez to nasi mieszkańcy i firmy, mają ogromną szansę na „błękitne paliwo” w perspektywie 2-3 lat.

OTWARCIE DROGI W KLAWKOWIE

Grudzień 9, 2019

W piątek (06.12.2019 r.) nastąpiło oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Klawkowie, którego dokonali Starosta Chojnicki Marek Szczepański, Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański i sołtys sołectwa Klawkowo Ludwika Pokojska. W uroczystości wzięli udział radni Gminy Chojnice, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach. Droga powyższa na odcinku 560 metrów została poszerzona do 6 metrów, jak również zbudowano ciąg pieszo-rowerowy.

Wykonawcą inwestycji była firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., a jej koszt wyniósł 1 816 724,16 zł. Powiat Chojnicki otrzymał 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast Gmina Chojnice przeznaczyła na to zadanie 478 660 zł.

Budowy sieci światłowodowej

Grudzień 4, 2019

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s.

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do wytypowanych gospodarstw domowych. Prace są realizowane sukcesywnie a informacje o kolejnych odbiorach technicznych będą Państwu przekazywane cyklicznie.

Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Pomorskiej Unii Światłowodowej, liczymy na współpracę z Państwem w zakresie dostarczania bieżącej informacji mieszkańcom o postępach prac inwestycyjnych, w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

Wskazany link umożliwi Państwu samodzielne pobranie informacji: https://uniaswiatlowodowa.pl/lista-instalacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszany do kontaktu: Pomorska.Unia@orange.com

 

Pozdrawiamy

Zespół Orange